Bioradiestezija u praksi
Zlatko Kalajdžić

 

UVOD U SVET ENERGIJE

 

Poboljšati svoje zdravlje, stvoriti idealnije uslove za stanovanje, rad, odmor, učenje… imperativ je koji se postavlja pred nas, posebno u vremenima kakvo je ovo, kada su sve vrednosti života ugrožene. Raznorazni su nivoi i načini kojima možemo poboljšati kvalitet svog života, podići ga na viši stupanj, učiniti ga lepšim i boljim. Jedan od mogućih puteva je i primena RADIESTEZIJE, odnosno BIORADIESTEZIJE u rešavanju različitih pitanja vezanih za zdravlje čoveka i prostora.

Kada kažemo BIORADISTEZIJA, vidimo da je to spoj dva pojma – sa jedne strane BIOENERGETIKE – discipline koja proučava energiju/e svega postojećeg, a sa druge RADIESTEZIJE – veštine koja se bavi ispitivanjima svih energetskih ispoljavanja, kako u prostoru, tako i kod samog čoveka. Kako bismo razumeli Radiesteziju, kao i njenu primenu u poboljšanju kvaliteta našeg života, moramo pojasniti njene karakteristike, kao i osnovne pojmove Bioenergetike.

Sve što postoji je energija. I ono što vidimo i ono što ne vidimo, i ono što je živo i ono što je neživo, tvrdo i meko, kruto i savitljivo, toplo i hladno, čvrsto i tečno, i gasovito, i prošlo i buduće, ono što raste i ne raste, rađa se i nestaje. Dakle, i duh i materija, i Bog i čovek, ptica i stolica, kamen i drvo, ljubav i misao, sve je energija. Večna, neuništiva, uvek i samo energija.

Osnovni princip po kome funkcioniše postojeći svet energije jeste da je ona beskonačna i neuništiva, trajna, ali se sveukupna količina menja kvalitativno, a na nižim nivoima i kvantitativno, uvećava ili smanjuje, raste i opada, uz to se preobražava iz jednog oblika u drugi, ili u novi kvalitet, ali je uvek i samo ona tu u svoj svojoj sveobuhvatnosti i šarolikosti.

Sve postojeće, celokupnu stvarnost, sve nivoe, počevši od najviših, najsuptilnijih pa do najgrubljih – od duha do materije, treba posmatrati sa „energetskog” stanovišta. Sve je energija, ceo svet je jedan energetski sklop različitih vibracija – oblika ispoljavanja. Termin energija ovde treba shvatiti kao jedan širi, sveobuhvatan pogled na svet (ne u klasičnom smislu energije koja se meri Džulima – J). Tada vidimo jedno jedinstveno postojanje, sveprožimajući sistem u stalnom pokretu, previranju, nastajanju. Sve vibrira, sve se menja, samo promena ostaje stalna.

Jedan od termina koji se koristi kada je reč o energiji, posebno o nivou energije koju zovemo ljudskom je reč Bioenergija. Sam pojam je izveden od dve reči: Bio (gr. βιοσ) znači život; energetika (gr. ενεργεια) – ovde označava pogled koji ceo svet i sva događanja posmatra kao energiju i njeno ispoljavanje; odatle sledi da je Bioenergetika – energetika svega živog, svih životnih procesa i zbivanja, a Bioenergija – životna energija, odnosno, sama suština života. Taj termin, kao što vidimo, ima šire značenje i obuhvata veće polje postojanja, ne samo ljudski aspekt, već i sve druge nivoe i oblike ispoljavanja života.

Tako je Bioenergija osnova živog sveta koga mi poznajemo i osim energetskog ona podrazumeva i informacioni aspekt. Dakle, osim same „sirove” energije, energije koja daje i nosi život, i koja je sama život i sve u njemu, ona u sebi nosi i informacije, ideje, smisao i suštinu postojanja i sveg njegovog budućeg ispoljavanja, kao i iskustva i sve podatke proživljenog, a potom i kombinacije mogućeg. U kategorijama znanih nam termina možemo to predstaviti i kao Ljubav i Znanje, Ljubav kao samu najkreativniju stvaralačku energiju, a Znanje kao informaciju i svest o smislu i ispoljavanju, o suštini i formi.

I Energija i Informacija, i Ljubav i Znanje u svom suštinskom i u svom manifestovanom obliku imaju svoje ispoljavanje i u količini energije, kao i u njenoj vrednosti. Sve što postoji ima svoje i kvantitativno i kvalitativno određenje.

Radiestezija je veština koja je proizašla iz čovekove želje za poboljšanjem uslova života kroz posmatranje i moguću transformaciju različitih vibracija, odnosno „čitanje” informacija i praćenje energetske razmene na različitim nivoima. Ona proučava odnos čoveka i njegovog okruženja, a u širem smislu obuhvata sve oblasti i nivoe unutrašnjeg i spoljašnjeg života čoveka, kao i Postojanja u najširem smislu. Sa energetskog stanovišta to je mogućnost posmatranja, registrovanja energetskih tokova i njihove promene.

Čovekov osnovni zadatak je da prvo spozna sebe, svoju suštinu. Uz to treba da spozna i svoje okruženje i tek tada može da napreduje i da poboljšava, kreativno razvija, svoj život na svim nivoima, od duhovnog do materijalnog. Ovde nam radiestezija može biti od velike pomoći, kako u praktičnom radu i promenama, tako i u onom unutrašnjem, suptilnom preobražaju u Novu, kreativnu, svesnu i slobodnu individuu.

Rekli smo da je sve energija, da je sve u večitoj vibraciji, kretanju i međusobnom prožimanju. Informacije su u stalnom toku i sve je u međusobnoj komunikaciji. Čovek je složen biološki i energetski sistem koji je u stalnoj interakciji, komunikaciji, energetskoj i informacionoj razmeni i transformaciji sa svojim okruženjem, sobom, samom suštinom života. Ovaj energetski odnos se ne odvija samo na fizičkom nivou, samo čulima. On je mnogo složeniji i dublji.

Radiestezija egzistira, najverovatnije, na ovaj ili onaj način, kroz različite forme i metode rada, koliko i sam čovek. Kroz različita vremena su se razvijale i raznovrsne teorije o tome šta je i kako se odvija komunikacija viskom, rašljama ili nekim drugim radiestezijskim priborom. Bilo je reči o elektro polju, magnetnim talasima… Jedna od postavki čak tvrdi da je pribor onaj koji daje informacije (vrbove rašlje reaguju na vodu jer izrastaju iz nje, visak „kaže” da se radi o …). Na kraju se došlo do zaključka da je to visoka energetska komunikacija koja nije vezana ni za prostor ni za vreme. Savremena dostignuća teorijske i praktične nauke, posebno matematike i fizike, pa i biologije, sve više potvrđuju ovaj stav. Spomenimo neke. Teorija holograma: svaki, i najmanji deo jedne celine u sebi sadrži energetske informacije o svoj svojoj celokupnosti, podrazumevajući i interakcijske odnose sa okruženjem. Zatim, tu su i saznanja o prirodi materije i energije, prelasku jednog stanja u drugo i međustanju koje je čista informacija, potom otkrića o prirodi svetlosti, prenosu informacija i drugo. Ili kloniranje: iz jednog delića tela (a koji sadrži sve informacije) moguće je reprodukovati ceo „istovetan” organizam.

Treba znati da čovek komunicira sa svetom – sa svojim okruženjem – svim svojim nivoima, celim biopoljem. To znači da MI komuniciramo, a radiestezijski pribor nam je u tom slučaju samo merni instrument. Mi smo radio aparat, a radiestezijski pribor je tada kazaljka, koja na skali pokazuje frekvenciju na kojoj se trenutno nalazimo. Mi imamo ulogu „antene” dok je visak pokazatelj. Zato je pravilno reći „komunikacija viskom” a ne, kao što je to uobičajeno, „komunikacija sa viskom”.

Dakle, primenjujući radiesteziju u našem svakodnevnom životu, u prilici smo da dođemo do potrebnih i bitnih informacija o energetskoj situaciji u nekom prostoru ili ljudskom energetskom sistemu, da uočimo sve one povoljne ili štetne vibracije, a onda i nađemo rešenja optimalna po nas. Ispitujući prostor radiestezijskom detekcijom dobijamo podatke o povoljnim tačkama u prostoru, pozitivnim mestima za odmor, san, rad…, kao i o svim onim štetnim uticajima geopatogenih zračenja, tehničkih, kosmičkih i drugih uticaja koji nas ugrožavaju, a onda u skladu sa dobijenim informacijama i konačnom analizom nađemo i najbolja rešenja. U mogućnosti smo da tada nađemo pozicije gde je povoljno duže boraviti, potom sve one tačke koje treba izbegavati, predmete koje treba odbaciti, šta koristiti u prostoru za energetsku zaštitu ili uvećanje pozitivnih vibracija i slično.

Sa druge strane zdravstvenom radiestezijskom detekcijom smo u mogućnosti da ispitamo ljudski energetski sistem, od najviših vibracija pa sve do fizičkog tela, uočimo poremećaje i na mnogo suptilnijim nivoima, a tada ih i otklonimo pre nego se manifestuju u našem materijalno-biološkom sistemu, odnosno, ako je već došlo do poremećaja, pronađemo adekvatnu terapiju za datu osobu, bez mnogo nepotrebnog lutanja, što je najčešće i najveći problem u lečenju.

Ovo bi bio samo uvodni osvrt na Radiesteziju, a detaljnije o samom načinu rada, oblastima, zračenjuma, rešenjima i svemu ostalom što vas interesuje biće više reči u sledećim nastavcima.

 

ISPITIVANjE PROSTORA

 

U svakom trenutku svog života izloženi smo različitim energetskim uticajima – zračenjima. Ti uticaji su sastavni deo prirode, naše životne sredine i našeg života. Sa njima mi nastajemo, evoluiramo. I ne samo mi, nego i celokupan živi svet.

Sve uticaje, odnosno, zračenja možemo podeliti prvo na osnovne grupe, sa jedne strane, na Prirodna i Veštačka – zračenja nastala ljudskim delovanjem, a sa druge na Pozitivna i Štetna zračenja, a potom i na niže grupe koje su sastavni deo ovih pomenutih.

Kada govorimo o prirodnim zračenjima, treba reći da nije sve što nam dolazi iz prirode blagotvorno. Osim pozitivnih, imamo i one uticaje iz prirode koji destruktivno deluju na život i zdravlje bioloških sistema.

Savremenim načinom života čovek stvara obilje novih štetnih uticaja koja povećavaju patogenost već postojećih i umanjuju dejstvo pozitivnih zračenja. Time je ravnoteža energetskih vibracija u prirodi jako narušena, što podstiče pojavu različitih vrsta oboljenja i poremećaja i dovodi u pitanje i samu egzistenciju čoveka, odn. sveukupnog živog sveta na ovoj planeti.

 

Pozitivna zračenja

 

Pozitivni uticaji svojim vibracijama podržavaju i obnavljaju životni potencijal čoveka, odnosno u širem smislu, svih živih bića. Vibratorni nivo tih zračenja podržava nivo našeg životnog impulsa, dovodeći u ravnotežu dva osnovna procesa kod čoveka – proces održanja vrste i proces promene, odn. prilagođavanja. Održanje sveukupne ravnoteže je složen proces. Mnogo ju je lakše narušiti nego očuvati.

Pozitivna zračenja delimo na uticaje prirodnog porekla i one koje stvara čovek. Naša planeta svojim životnim sistemom, u sadejstvu sa Kosmosom i Univerzalnim poljem, obnavlja blagotvornu energiju života i time omogućava život bioloških sistema. Osim opšteg polja, Zemlja ima i svoje čakre – energetske centre povećanog pozitivnog dejstva, preko kojih se puni energijom Univerzalnog polja i tako obnavlja energiju života. Na takvim mestima prirodnog pozitivnog zračenja se čovek od davnina okupljao, gradio svetilišta i tako se napajao tom blagotvornom energijom, vraćao svoj prirodni sklad i dovodio sebe u stanje dubokog duhovnog mira.

Osim ovih većih tačaka, mesta pozitivnog delovanja koja nas interesuju su i ona manjeg prostornog delovanja, ali ne manje kvalitetnog, gde onda možemo graditi svoje objekte ili još manje, one tačke gde treba locirati ležaj, radno mesto i druge pozicije na kojima duže boravimo. Onog trenutka kada smo izgubili svest o tome, doveli smo u pitanje svoj opstanak.

Sa druge strane i čovek može svojim delovanjem i životom blagotvorno da utiče na svoje okruženje stvarajući polja i prostore kreativnih vibracija. Osoba ispunjena dubokim mirom, opuštenošću i srećom, koja neguje pozitivne misli u sebi i nosi snažan stvaralački impuls, deluje kreativno na okolinu šireći te vibracije oko sebe.

Celovitom primenom sveukupnih ekoloških principa u arhitekturi i urbanizmu, u kojima bi centar planiranja i stvaranja bio čovek i njegova potreba za zdravim životom, stvorili bi se prostori harmoničnog kretanja, kruženja energije. Zdravom gradnjom, korišćenjem odgovarajućih materijala (kristali, drvo...) i oblika, primenom zlatnog preseka (idealnih proporcija), skladom svetlosti, zvuka, boja i dr., doprinećemo uravnoteženju prostora i razvoju svih kreativnih potencijala čoveka koji živi i radi u njemu.

 

ISPITIVANjE PROSTORA

Idealna situacija bi bila da imamo na raspolaganju veliki prazan prostor u prirodi, gde bi onda mogli da izaberemo mesto za kuću. Nju bismo onda projektovali i izgradili po meri korisnika poštujući najviše ekološke i kreativne principe, uz upotrebu odgovarajućih materijala, rasporeda prostorija i stvari, primenu odgovarajućih boja, svetla i zvuka i svega onog što čini jedan stambeni i radni prostor.

Međutim, situacija je sasvim drugačija. Većina nas živi u pretrpanim gradovima, u stanovima koji ne zadovoljavaju što se tiče energetske ravnoteže i mnogo čega drugog, pritisnuti raznoraznim uticajima, dakle, u sredinama gde je poremećena ravnoteža.

Da li je u pitanju vaš stan ili neki drugi prostor, potrebno je imati na umu da u najvećem broju slučajeva (i do 90%) radiestezista dolazi u već poremećenu sredinu jer je veoma mali broj onih koji ispituju prostor i svoje energetsko-zdravstveno stanje unapred, obično se na to odlučuju kada je već došlo do problema. Moj osnovni zadatak je da u taj dom i međuljudske odnose unesem Mir, Opuštenost i Sreću, Harmoniju i Zdravlje. Prvenstveno je bitno umiriti ljude, razumeti ih i, ako je moguće, pomoći.

Već samim promenama u prostoru menjamo dosta toga, što će se sigurno odraziti na kvalitet življenja u njemu. Takav oplemenjen prostor delovaće pozitivno na vas, ali za potpuno rešenje problema potrebna je i vaša svesna i aktivna transformacija. Jer ništa vam se ne događa slučajno. Od vas, vašeg nagomilanog energetskog potencijala, od skretanja sa Vašeg Puta Ljubavi i Savršenstva i još mnogo toga, zavisi da li ćete spavati na nekom kosmičkom čvoru, toku podzemne vode, da li će nam se dešavati ovo ili ono.

Redosled radiestezijske detekcije prostora je sledeći: prvo se traže optimalna mesta za ukućane, a potom detektuju štetna zračenja. Kreće se sa detekcijom kosmičkih, zatim geopatogenih, preko tehničkih i završava sa štetnim uticajima čovekovog psihomentalnog delovanja, odnosno, takozvanim apstraktnim zračenjima. Potraže se još i negativni predmeti ili zaostaci negativne energije. Na kraju se pogleda da li ima i posebno negativnih mesta za ukućane, za svakog pojedinačno, kao i zajednička koja treba da izbegavaju. Proveri se ima li i nekih zona koje su posebno opterećene štetnim uticajima.

Nije slučajan raspored detekcije u prostoru. Prvo tražimo optimalna mesta, pa tek onda štetne uticaje. Dakle, prvo se usmeravamo da pronađemo rešenje, kreativnu stranu, a onda otkrivamo destruktivno i upozoravamo ukućane čega da se čuvaju, šta da promene.

Stub kuće je žena, domaćica. Zbog toga prvo tražimo optimalna mesta za nju, a potom za domaćina, pa decu, od najstarijeg do najmlađeg, i na kraju i za ostale: babu, dedu ili rođake, ako ih ima u kući. Za svakog ponaosob otkrivamo redom optimalna mesta, počevši od kreveta, potom mesta za odmor, rad, učenje, gledanje TV-a, kao i mesta za stolom u trpezariji.

Ova optimalna mesta tražimo jer su naša zadržavanja na njima najduža. U krevetu provodimo najviše vremena, potpuno smo opušteni i pasivni tokom sna. Tada smo mnogo otvoreniji za sve vrste uticaja, a pogotovo za one negativne, koji su najintenzivniji noću imeđu 1 i 4h. Isto je i sa mestom za rad, a i ostalima. Zato treba obezbediti da sva mesta sa dužim zadržavanjima budu takva da podržavaju naš energetski sistem i pomažu nam da radimo, odmorimo se ili obnovimo naš potencijal.

Samu detekciju nekog uticaja uvek počinjemo od vrata sobe ili neke druge prostorije, odnosno, od ulaznih vrata stana ili kuće, u zavisnosti od toga šta tražimo. Kada kretanje viska ili rašlji pokaže da ste stigli do odgovarajućeg mesta za ležaj, pronalazi se sredina ležaja, pravac, strana gde je glava.

Najbolje bi bilo da je ležaj okrenut tako da je glava onoga ko spava usmerena ka istoku. Dobar položaj je i glava ka severoistoku, eventualno ka severu. Ostale izbegavati. Što se tiče pozitivnih mesta za rad ili meditaciju, odnosno za vaše vežbe duhovnog razvoja, najbolji položaj je, takođe, licem ka istoku. Jer ljudi su prvenstveno duhovna bića, pa sve ostalo. A istok je simbol duhovnosti, Sunca koje se rađa, Boga.

Nakon mesta za krevet, prelazi se na traženje mesta za rad i učenje, prvo za domaćicu, pa za ostale. I tako redom, za sva optimalna mesta koja smo nabrojali. Isto važi i za preduzeće.

Ako se dogodi da u položaju koji ste pronašli nije moguće postaviti krevet – skučen prostor, ispred vrata ili drugo, potražite sledeće pogodno mesto. Ovo važi i za ostala mesta. Upravo zato i tražimo optimalno mesto, jer je to ono gde će biti najbolja kombinacija svih elemenata koji se tu stiču.

O Štetnim uticajima i njihovom ispitivanju biće reči u narednim nastavcima.

 

ŠTETNI UTICAJI (ZRAČENjA)

 

ŠTETNA ZRAČENjA

Štetni uticaji svojim delovanjem izazivaju poremećaj energetske strukture bioloških sistema, što dovodi do različitih oboljenja, psihomentalnih i fizičkih, pa i do potpunog razaranja i smrti. Do kog stepena poremećaja će doći zavisi od vrste uticaja, njegovog intenziteta, dužine izloženosti zračenju ili zračenjima (obično ih ima više), kao i od same osobe, njenog energetskog potencijala. Da objasnimo. Izloženost ekstremnim uticajima poput nuklearnih ili prirodnih katastrofa, ratova i sl., dovodi do direktne ugroženosti fizičkog opstanka. Zračenja koja nisu ovako intenzivna, pa i ona veoma slaba, mogu biti aktuelna i njihove su posledice odmah uočljive, ili virtuelna, koja deluju postepeno, u dugom periodu i teško su uočljiva, a do poremećaja dolazi pre ili kasnije.

Virtuelni uticaji izazivaju tzv. bolesti civilizacije: pojavu kancera, poremećaje kardio-vaskularnog i neuro-vegetativnog sistema, alergijska oboljenja. Reakcija zavisi od osobe do osobe, od njenog trenutnog, a i ukupnog psihomentalnog i fizičkog stanja. Na onoga ko je energetski snažan i stabilan neki uticaji neće ostaviti traga, dok kod drugih i veoma kratkotrajno izlaganje štetnom uticaju ostavlja posledice, nekad brzo uočljive, a često sa odloženim delovanjem.

Mi ćemo se ovde pozabaviti određenim vrstama zračenja koja se u „klasičnoj” ekologiji ne proučavaju na adekvatan način, odnosno, neki uticaji se uopšte i ne tretiraju. Nedovoljno je shvaćeno delovanje nekih zračenja, a za neka se uopšte ne zna, ili neće da se zna.

Da bi ih lakše upoznali i proučili, štetna zračenja ćemo podeliti u nekoliko grupa. Prva podela je prema načinu nastanka i tada ih delimo na dve osnovne grupe. U pitanju su štetna zračenja prirodnog porekla i ona koja stvara čovek.

 

Štetna zračenja prirodnog porekla

Štetna zračenja prirodnog porekla mogu poticati od različitih izvora. Jedna dolaze iz zemlje ili njene površine – geopatogena – zračenja ruda, minerala, različitih materijala koji se nalaze pod zemljom ili ih koristimo u građevinarstvu, industriji i sl. (glina, ugalj, gasovi, neki krečnjaci…), zatim uticaji podzemnih voda, geoloških raselina, pukotina, raspad organskih materija i slično. Druga dolaze iz Kosmosa i deluju direktno ili u sadejstvu sa zemljinim energetskim poljem obrazujući posebne mreže uticaja – kosmička zračenja. Ljudsko delovanje sve više uništava zemljinu atmosferu čime se uticaj kosmičkih zračenja uvećava.

 

Štetna zračenja koja stvara čovek

Negativni uticaji koji nastaju ljudskim delovanjem mogu biti svrstani u nekoliko grupa. Treba spomenuti one koji su vezani za zemlju – geopatogena: arheološki ostaci; iskopine; zatvorene jame, pukotine; groblja (kao mesta raspada organskih materija i nosilaca vibracija tuge, patnje i jada); deponije otpadnih materija. Različiti materijali, prirodni i veštački, a koje čovek prerađuje i koristi, su takođe izvori štetnih zračenja. O problemima ozonskih rupa, efektu staklene bašte, zagađenom vazduhu i hrani, industrijskom zagađenju, i drugima da i ne govorimo, konačno imamo sve više informacija.

Savremeni način gradnje, upotrebom neodgovarajućih materijala, neharmoničnih i oštrih oblika, nepravilnim rasporedom, odabirom loših mesta za gradnju, ne poštuje princip energetskog sklada jednog prostora u kome čovek treba da živi, radi i razvija svoje kreativne potencijale. Dodajmo tome loše prirodno ili veštačko osvetljenje, neadekvatne boje, skučenost prostora i loš raspored prostorija i stvari u njima, pa se situacija još više komplikuje.

Većina do sada spomenutih zračenja izaziva poremećaje prirodnih polja. Tu su još i pozitivna jonizacija, različita jonska i radioaktivna zračenja, kojih ima i u prirodi ali se našim delovanjem uvećavaju.

Dalekovodi, trafo-stanice (pogotovo one u blizini ili u samim kućama), aparati za kuću, instalacije i elektronski uređaji izvori su tehničkih uticaja koji svojim visokim vibracijama remete naš energetski sistem.

U ovoj grupi uticaja su još i mehaničke vibracije, buka, ultrazvučne vibracije i slično. Sve ovo zajedno, sa gore pomenutim uticajima, čini grupu tehničkih štetnih zračenja.

Osim u tehničkom smislu koji smo opisali i fizičkog destruktivnog ponašanja i delovanja, zračenja mogu biti i u vidu štetnih uticaja čovekovog psihomentalnog delovanja (bes, mržnja, patnja, negativne misli…), koje se odražava na druge ljude i okolinu na različite načine. O svim spomenutim uticajima biće reči nešto kasnije.

Na kraju recimo još da složenosti situacije doprinosi i to što smo retko izloženi samo jednoj vrsti zračenja, obično je u pitanju više njih i tada je uticaj mnogo kompleksniji i intenzivniji od prostog zbira. Na promene intenziteta zračenja utiču i doba dana i noći, godišnje doba, astrološka situacija (konstelacija zvezda i planeta u određenom trenutku), pun mesec, klima, atmosferske prilike i drugo.

Sledeća podela štetnih zračenja je po izvoru nastanka, i najčešće ispitivanje ovih uticaja i vršimo po njoj. Delimo ih u četiri osnovne grupe: geopatogena, kosmička i tehnička zračenja i štetni uticaji ljudskog psihomentalnog delovanja.

Nakon pronalaženja Optimalnih mesta u jednom prostoru, a da se podsetimo, to su mesta za spavanje, odmor, ishranu, rad, učenje i slično, prelazimo na pregled celokupne slike tragajući za štetnim uticajima, ispitujući ih po grupama, uočavajući sve njihove karakteristike.

Prva grupa štetnih uticaja koju ispitujemo su Kosmička zračenja, vertikalna zračenja poput stubova (takozvani Kosmički Čvorovi), koja u zavisnosti od vrste deluju u prostoru na površini od 30 do 50 cm. Njih ima u svim prostorima i u jednoj sobi površine 4 x 4 m ih ima par, tako da je bitno proveriti gde se nalaze. Potrebno je izbegavati duži boravak na čvorovima kosmičkih zračenja, a posebno dok se odmaramo ili spavamo. Takođe, potrebno je posebno voditi računa kod postavljanja tehničkih uređaja (TV, kuhinjski uređaji, kompjuteri…), kako bismo izbegli da se oni nađu na čvorovima jer se štetni uticaji tada multiplikuju i šire i po nekoliko metara u prečniku.

Sledeća grupa štetnih zračenja za kojima tragamo su već pomenuta Geopatogena. Ovo su takođe vertikalna zračenja, osim podzemnih voda, koje osim glavnog vertikalnog imaju i kose bočne zrake, pa o ovome treba povesti računa. Ova zračenja deluju na svim spratovima višespratnica, pa je poznato da na određenim vertikalama oboljeva više ljudi, i to najčešće na sličan način. Takođe je važno izbegavati ova zračenja, a posebno njihova ukrštanja ili delove prostora – zone gde je više njih zajedno (ukrštanje zračenja dva vodotoka, vodotoka koji prelazi preko neke mineralne pege i slično). Intenziteti ovih zračenja variraju, pa može biti i onih izuzetno jakih, kao i zanemarljivih.

Nakon ovih uticaja se traga za tehničkim zračenjima, što već počinje i osnovnim vizuelnim pregledom okoline i samog prostora, kao i traganjem radiestezijskim metodama za onim tehničkim uticajima koji nam nisu uočljivi vizuelno, čiji izvori su u samom prostoru ili izvan njega, a njihovo dejstvo ugrožava čoveka, a posebno u periodu sna kada smo podložniji negativnim uticajima. To uključuje već pomenute uticaje električnih instalacija i uređaja, elektronike, ispravnosti istih, potom buke i vibracija, kao i prisutnih boja, zvukova, mirisa i količine i kvaliteta svetlosti…

Raspored i oblik nameštaja u kući je, takođe, važan. Oštre ivice i šiljci su veoma agresivni, kako vizuelno, tako i energetski i treba ih izbegavati. Blage, nežne i zaobljene forme ne remete sklad pa ih treba što više koristiti. Materijal od koga su izrađene je veoma bitan. Koristiti ispitane i pozitivne materijale: drvo, kamen, gips, kredu, proverene vrste opeka i keramičkih elemenata, a izbegavajte one poput iverice, sintetike…

U ovom trenutku se već ima potpunija slika uticaja u prostoru i kreće se u završna ispitivanja i kompletnu analizu. Potrebno je još sagledati štetno psihomentalno delovanje ljudi kroz međuljudske odnose, energiju prisutnu u samom prostoru ili predmetima u njemu, pa tek onda doneti zaključke. O tome nešto više u narednom broju.

 

ŠTETNI UTICAJI (ZRAČENjA)

 

Nastavljamo naše druženje tamo gde smo stali prošli put, a to je ispitivanje različitih uticaja u prostoru. Da se podsetimo, prvo smo pronašli pozitivna mesta za osnovne aktivnosti u prostoru, pa je bilo reči o traženju određenih štetnih zračenja. Potražili smo Kosmička zračenja, Geopatogene uticaje, kao i sve ono što ometa blagotvorne vibracije u prostoru, a Tehničkog je porekla.

Nakon ovoga pristupamo završnim ispitivanjima. Naime, posmatraćemo i tragati za onim energetskim dejstvima koja nastaju ili su nastala ljudskim psihomentalnim, kao i fizičkim delovanjem, a ostaju u prostoru, predmetima u njemu ili u ljudskom energetskom polju i međuljudskim odnosima.

Čovek svojim negativnim mislima i osećanjima (zle namere, mržnja, bes, strah, patnja…), snažnim afektivnim stanjima, destruktivnim postupcima, stvara loše vibracije koje utiču na okolinu i ostavljaju energetski trag u prostoru i drugim ljudima.

Izloženost ovim negativnim uticajima, ili duži boravak na mestima sa snažnim destruktivnim nabojem, dovodi do poremećaja ljudskog mentalnog i emocionalnog polja i smanjenja kreativnog životnog potencijala. Rezultat takvog stanja je pojava destruktivnosti koja se ispoljava u svakodnevnom životu – u odnosu sa drugim ljudima, stvaranju nehumanih i agresivnih prostora, umetničkih dela, proizvoda subkulture i slično. Sve ovo se, kao bumerang, vraća i ponovo negativno utiče na čoveka.

Osim mesta i stvari koje su „natopljene” negativnim vibracijama, kako smo već pomenuli, možemo se susresti i sa onim predmetima na koje su ljudi svesno preneli negativno stanje, kako bi širile destruktivnu energiju u prostor, ili čak direktno na određenu osobu.

Negativna energija razara naš energetski sistem i dovodi naše fizičko postojanje u pitanje. Ovde nije u pitanju prirodno ili veštačko štetno zračenje, već je reč o ljudskoj aktivnosti koja energiji daje destruktivan karakter. Energija sama po sebi nema kvalitet, mi joj ga dajemo, te tako našim psihomentalnim i fizičkim delovanjem možemo određenoj vibraciji dati negativan predznak. Ako je to nesvesno, tada i nema takvo delovanje kao kada je to svesno i namerno upućena energija. Ona može biti direktno upućena određenoj grupi ili, što je češće, pojedincu putem loših misli, negativnih emocija, aktivnosti ili stanja koje nosimo u sebi i širimo u svoje okruženje. Takav uticaj se vrši samo energetski (kada nekome upućujete mržnju ili negativnu misao), ali i predmeti ili određeni prostor mogu biti nosioci, antene koje su upile i šalju dalje ove vibracije. Kod ovakvog svesnog uticaja ta negativna energija dobija jedan specifičan oblik i može biti jako štetna.

U grupu Štetnih uticaja ljudskog psihomentalnog delovanja, koja obuhvata i ovo svesno, a i sva ostala nesvesna delovanja, mnogo toga ulazi ali ćemo pomenuti jedan deo jer nam prostor i priroda ovih tekstova to ne dozvoljava. Bitno je reći da nam je najbolja zaštita od ovakvih uticaja naše usmerenje i otvorenost samo za pozitivno, za Čistu Svetlost, za Božansku Ljubav. Za one koji su izloženi ovakvim uticajima, uz svu pomoć sa strane, pravo rešenje dolazi tek kada sami počnu da preobražavaju sve negativno u sebi u pozitivno, potraže Svoj Put i time obezbede nedodirljivost za destruktivnu energiju.

Dakle, vratimo se samoj detekciji koja će se odvijati u nekoliko oblasti. Prvo se traže negativni predmeti, ukoliko ih ima, zatim se proveri da li ima uticaja svesno usmerene negativne ljudske energije, videti da li je u prostoru prisutna negativna energija zaostala nakon destruktivnog ljudskog psihomentalnog ili fizičkog delovanja, a što su upili predmeti ili sam prostor i njegovi elementi (zidovi, stolarija, parket…). Na kraju se prouče međuljudski odnosi ukućana (ili saradnika ako je u pitanju radni prostor) i obrati pažnja na sveukupnu energetsku situaciju.

 

 

TRAŽENjE NEGATIVNIH PREDMETA

Negativni predmeti su oni koji u sebi nose destruktivne vibracije. Mogu biti oni koji su natopljeni negativnim nabojem sa mesta neke nesreće ili predmeti koji su se nalazili na mestima gde se radilo ili govorilo nešto destruktivno, odnosno, gde je bilo izliva snažnih negativnih emocija (stolice, garderoba, staro oružje…). Mogu biti i oni koji u sebi nose negativnu energiju neuravnoteženih osoba koje su ih pravile (umetnički predmeti, nakit…) i oni u koje je vlasnik, proizvođač ili neko treći svesno utkao negativnu vibraciju da deluju štetno na nekog ili sve ljude. Ovde, takođe, spadaju i predmeti koji svojim oblikom ili na neki drugi način simbolišu nešto destruktivno (slike, amajlije, urođeničke maske, simboli…).

Kada se pronađu takvi predmeti bitno je proveriti da li mogu energetski da se očiste, pa to i uraditi, a potom ih ukloniti iz prostora. Ali da naglasimo – tek pošto se očiste. Nikako ne smemo negativne predmete, odnosno, negativnu energiju ni na koji način odbacivati u prostor po principu „vruć krompir u tuđe ruke” jer tako otkalanjamo problem od sebe ali ga uručujemo nekom drugom…!

Postoje razne radiestezijske i psihomentalne metode i tehnike za energetska čišćenja negativne energije, ali o tome drugom prilikom. Za sada je dovoljno da znate o tome i prepustite onima koji su sposobni i znaju da to urade. Kasnije, ukoliko ste zainteresovani i naučite kako se to radi, i sami doprinesete smanjivanju negativne energije oko nas, što nam je konačno i svima zadatak!

 

ISPITIVANjE PROSTORA i LjUDI

Ovde tražimo moguće negativne vibracijama zaostale u prostoru kao posledice nekog ljudskog psihomentalnog delovanja ili destruktivnih fizičkih aktivnosti. To mogu biti vibracije zaostale u prostorima koji su korišćeni za skupove gde se provocirala negativna energija (mračni kultovi, politički skupovi, mesta gde su se događali činovi nasilja… i slično). Zatim treba proveriti ima li loših vibracija koje su tu zbog poremećenih međuljudskih odnosa ukućana, njihovog nezadovoljstva, straha, bolesti, patnje… ili negativnog upliva sa strane.

Kao što vidite, veliki je dijapazon različitih izvora negativnih vibracija u ovoj grupi i potrebno je i puno prakse i konstantno razvijanje senzitivnosti, kao i puno maštovitosti i pronicljivosti u prepoznavanju mogućih uzroka i vrsta zračenja i njihovih posledica.

Ispitivanje ovih negativnih energija ljudskog porekla je veoma složena i teška oblast, a nije ni bezopasna. Zato je potrebno biti oprezan i voditi računa o ličnoj zaštiti. Postoje različite tehnike za ličnu psihomentalnu energetsku zaštitu (poput zaštitnog mentalnog jajeta), ali je najvažnije od svega biti pozitivno usmeren, čistog srca i otvorene svesti.

Ukoliko su prisutne ovakve destruktivne vibracije, rešenje ide u pravcu energetskog čišćenja prostora i uspostavljanja skladne atmosfere, u čemu nam mogu pomoći i razni zaštitnici i sredstva, kao i kristali, biljke i drugi elementi za aktiviranje i poboljšanje kvaliteta energije u prostoru. Neophodno je i da se ukaže ukućanima na potrebu njihovog sopstvenog usmerenja u pozitivnom pravcu, ličnog preobražaja i samolečenja, što će kasnije biti i najbolja zaštita i preventiva od negativnih uticaja.

 

UKUPNA SLIKA PROSTORA

 

ODREĐIVANjE NEGATIVNIH MESTA i ZONA

Kao kod traženja pozitivnih mesta za ukućane, tako je potrebno pregledati prostor i što se tiče negativnih mesta: postoji li neko izuzetno negativno lično mesto (tačka) za domaćicu ili takva lična negativna mesta i za ostale osobe u tom domu, odnosno, radnom prostoru. Ovde se radi o posebnim negativnim tačkama samo za određenu osobu i nju ili njih treba upozoriti da izbegavaju takva mesta. Već kraći boravak na ovom mestu kod osobe izaziva ubrzani gubitak energije, napetost, agresivnost ili neko drugo negativno stanje. Ova lična negativna mesta nemaju veze sa pomenutim štetnim zračenjima, tu se radi o tome da u tim tačkama energetska konstelacija ne odgovara određenoj osobi i to samo njoj, dok drugima to ne smeta.

Nakon toga se analizira cela slika svih uticaja i obrati pažnja na eventualna ukrštanja i poklapanja više zračenja. Tako može doći do pojave nekih negativnih mesta koja štetno deluju na sve osobe i gde je intenzitet uticaja veoma snažan. U pitanju su ukrštanja dva ili više podzemnih vodotokova, kosmički čvorovi na toku vode ili na zračenju pukotine, neko geopatogeno ili kosmičko zračenje zajedno sa tehničkim i slične kombinacije, manjih površina. Takođe, ako su ove površine veće (na primer: rudne pege sa podzemnom vodom, tehničkim i kosmičkim zračenjima), onda govorimo o zonama negativnih uticaja. Takve zone mogu zahvatati čitave prostorije, ponekad i čitave delove nekog stana. U takvim slučajevima su potrebne posebne zaštite i intervencije u prostoru.

 

Nakon svih ovih detekcija se prelazi na završna ispitivanja i krajnju analizu kompletne energetske slike prostora, a potom i pronalaženje potrebnih intervencija kako bi se on doveo u što blagotvornije stanje po korisnike.

 

KRAJNjA ANALIZA

U konkretnom slučaju, nakon detekcije prostora i analize sveukupne slike, odnosno ocene interakcije uticaja i „atmosfere” prostora, potrebno je adekvatno reagovati. Pošto se radi o već postojećem prostoru u kome se živi ili radi koraci idu u pravcu sanacije, u pravcu preuređenja, za razliku od one situacije koju bi imali da je u pitanju izgradnja sasvim novog objekta.

Potrebno je da uskladite odnos boja, svetla i zvuka, zatim da napravite odgovarajući izbor i razmeštaj svih stvari i nameštaja u skladu sa rezultatima detekcije prostora i eliminišete nepoželjne predmete, a unesete u prostor one predmete koji će odgovarati, dovesti do poboljšanja sveukupne energetske slike. To mogu biti razne biljke, umetnički predmeti, odgovarajući kristali ili korisni upotrebni predmeti. Budite oprezni u izboru, jer je neophodno da tačno i precizno odredite šta i gde ćete staviti. Nisu sve biljke „pozitivne”, niti svima odgovaraju isti kristali ili boje. Krajnji korisnik prostora, odnosno namena istog, je mera po kojoj to činimo. Zato se mora dobiti informacija za svaki predmet da li odgovara određenoj osobi i tačno odrediti njegovo mesto u prostoru.

Najteže je izvršiti pravilan raspored i uređenje kada u nekom stanu ili kancelariji boravi više ljudi. U tom slučaju zidovi, nameštaj i veći predmeti treba da budu neutralni i po bojama i po energetskoj vibraciji, da odgovaraju većini stanara, članova porodice ili poslovnih kolega. U takvim, zajedničkim prostorima dobro je da budu zastupljene nežne pastelne boje, kao: svetloplava, svetlozelena, svetložuta, drap ili svetloljubičasta. Dobar izbor je i boja kajsije. Ove boje ne iritiraju, nisu upadljive i agresivne. Intenzivne nijanse toplijih boja mogu da se koriste na manjim površinama ili sitnijim predmetima. Suviše crvene podstiče naš mozak na ubrzani ritam rada, što takođe, dovodi do ubrzanog disanja, pojačanog lučenja hormona, nervoze i pojave stresa.

Kod upotrebe boja povedite računa o njihovom odnosu sa ljudima u tom prostoru, koga treba smiriti, a koga pokrenuti na aktivnost, zatim o kontrastima: svetlog i tamnog, nežnog i jakog. Boje su od izuzetnog značaja za ravnotežu našeg energetskog sistema i mogu igrati veliku ulogu u uspostavljanju sklada čoveka i prostora. Njihovo uravnoteženo prisustvo i znalačka upotreba u dekoraciji može umnogome doprineti pozitivnim vibracijama u određenoj sredini. Više o bojama i drugim elementima koji doprinose harmoniji u nama i našoj okolini čitajte u nekom od narednih nastavaka.

Prilikom detekcije prostora bitno je skrenuti pažnju korisnicima prostora da je potrebno izvršiti popravke svih tehničkih uređaja koji ne funkcionišu ispravno i srediti ili eliminisati sve elemente koji su dotrajali ili pokvareni (nameštaj, vrata, prozori, krov, ukrasni predmeti). Prostor treba osloboditi svih nepotrebnih i „štetnih” stvari i raskrčiti ga od pretrpanosti. Energiju u prostoru treba usmeriti da pravilno i slobodno protiče (kružno, u smeru kazaljke na satu). To podrazumeva da se rasterete ćoškovi i središnji delovi prostorija i da se izbegava glomazan i težak nameštaj, koji guši i ometa energetski tok, kao i njeno stimulisanje i pokretanje pomoću biljaka, kristala i slično..

Može se javiti i potreba za određenom zaštitom prostora. Ako su u pitanju pojedine oblasti koje su posebno i fizički i energetski ugrožene to se rešava lokalnim zaštitama, poput različitih premaza i obloga (prirodni materijali: slama, drvo, parket, pluta, minerali u prahu dodati u maltere i košuljice i slično) ili postavljanjem zaštitnika različitih tipova, oblika i namene, u zavisnosti od uticaja zbog kojih ih koristimo. To mogu biti posebne folije, aktivni i pasivni uređaji, raznovrsne antene koje „hvataju” i odvode štetne uticaje, ili još bolje, koje ih prvo transformišu pa onda tako oplemenjene, pozitivne vibracije vraćaju u prostor – tada govorimo o reekvilibratorima, od kojih ja koristim poseban bioenergetski reekvilibrator prilikom energetskog uređenja prostora. Oblast zaštite i reekvilibracije prostora zahteva posebnu obradu, proučavanje, ispitivanje, puno znanja i prakse, pa prevazilazi obim i namenu ovih tekstova.

Zaštitu postižemo i unošenjem elemenata koji će širiti pozitivne vibracije (kristali, biljke, ukrasni predmeti), kao i ostalim intervencijama koje smo već spominjali. Na kraju, osim zaštite od štetnih uticaja važno je i da u celom prostoru uspostavite bioenergetsku ravnotežu, odnosno idealan sklad odnosa čovek – prostor, stopivši ih u jednu jedinstvenu celinu.

 

Konačno, cilj našeg ispitivanja i uređenja prostora i jeste uspostavljanje Bioenergetske ravnoteže, a to znači da jednom prostoru ili ljudskom životu povratimo prirodnu energetsku ravnotežu svih procesa, samog života, a koju je on izgubio i poremetio zbog ovih ili onih razloga i time doveo sebe u stanje neravnoteže, patogenosti, bolesti… Dakle, tek potpunom harmonijom i vraćanjem u primarno prirodno i zdravo stanje prostora i čoveka, kao i usklađivanjem njihovog odnosa možemo računati na zdrav i srećan život.

 

PREDMETI i NjIHOVE VIBRACIJE

 

Jedan od uglova iz kojih vam možemo približiti ovu priču o radiesteziji, energiji, uticajima u prostoru, našem biopolju, o mogućim rešenjima i izboru zdravijeg načina življenja je i analiza energetskih karakteristika različitih predmeta koji nas okružuju, koje koristimo, sa kojima živimo i koji su prisutni u našem životu.

U svakom trenutku života, gde god da se nađemo, okruženi smo uticajima predmeta koji u sebi nose različite vibracije, bilo kreativne, bilo one druge. Već smo govorili o mnogim uticajima, pozitivnim i štetnim, objašnjavajući njihovo dejstvo i poreklo. Sada ćemo se pozabaviti samim predmetima i vibracijama koje nose u sebi. Predmeti na nas mogu delovati na najrazličitije načine, o čemu je već bilo reči. To može biti čisto energetsko delovanje, potom vizuelno, psihomentalno, fizičko, biohemijsko...

Kada kažemo predmet, onda mislimo na određeni materijalni element koji svojim delovanjem prelazi granice svog vizuelnog i fizičkog nivoa delovanja i koji u sebi objedinjuje niz energetskih uticaja, slojeva i aspekata. Njegovo najjednostavnije i poznato nam delovanje ide u pravcu merljivih dimenzija oblika, veličine, boje, težine, pa preko poznatih pozitivnih ili štetnih zračenja (bioloških, hemijskih i drugih karakteristika), do njegove tržišne vrednosti, korisnosti po nas i slično. no, time se njegovo delovanje na naš život ne završava, reklo bi se pre, tu tek počinje jer je još mnogo onih drugih energetskih uticaja koji mogu biti i mnogo snažniji od ovih nam znanih.

Naravno, lepeza je široka, ne možemo se baviti svima, ali ćemo kroz par osnovnih pokušati da vam približimo ovu sliku. Dominantnu vibraciju koju jedan predmet nosi u sebi mogu izazvati uticaji podeljeni u nekoliko grupa. Reč je o materijalima od kojih su predmeti sačinjeni, potom obliku i simbolici koju nose, bojama, kao i načinu i nameni upotrebe. Od važnosti su i energija koju u predmete unose osobe koje ih proizvode, način nabavke, energija koju su upili iz okoline i drugo.

Redom ćemo analizirati jedan po jedan, pa time i sagledati svu raznolikost i moguće kombinacije. No, krenimo od prvog, od materijala od kog su predmeti načinjeni.

 

Prvi energetsku uticaj i izvor dominantne vibracije je materijal od koga je načinjen sam predmet. Od toga da li je prirodni ili veštački, pozitivan ili štetan po ljudsko zdravlje, kao i koji je materijal u pitanju: drvo, kamen, staklo, glina, metal, plastika... zavisi i kakvo će dejstvo on imati na nas. Isti predmet načinjen od drugačijih materijala ima i različito energetsko delovanje na nas.

Drvo je prirodan, nežan i blag materijal i donosi nam prijatne vibracije. Sa druge strane, uzmimo za primer različite metale. Oni, kao nosioci informacija, izuzetno snažno deluju na naš organizam. Tako, na čistom energetskom nivou srebro donosi promenu, a zlato očuvanje suštinske vibracije. Na isti način ovi metali deluju i na materijalnom planu, srebro u ćeliji izaziva genetske promene, dok zlato podstiče imunitet i obezbeđuje odbrambene sposobnosti organizma.

To znači da je dobro prisustvo srebra u obliku nakita kada treba da se otvorimo za nova saznanja sa suptilnijih nivoa postojanja. Ipak, bolje je da ga ćelija konzumira energetski (indirektno), nego fizički (kao višak samog metala), jer tada može doći do destruktivnih (malignih) promena u njoj. Zlato je blagotvorno za naš organizam, pa se može koristiti i energetski i fizički. Poznato je da se daju injekcije koloidnog zlata kada je izuzetno narušen imunitet, na primer u slučaju reumatoidnog artritisa.

Bakar je koristan kod problema krvotoka i na energetskom i fizičkom planu. On otvara sve veze u DNK, uzročnik je najvećeg broja promena u živom organizmu. Cink otklanja disajne smetnje. Međutim, kada se govori o materijalnom prisustvu metala u organizmu misli se na minimalne količine, takoreći u tragovima. Na materijalnoj ravni živa i olovo su toksični metali i ukoliko pijete čaj spravljen od biljke koja je rasla pored puta i zagađena je olovom iz izduvnih gasova, možete zatrovati svoj organizam.

Posmatrajući metale kroz njihovo delovanje na genetskom nivou, možemo ih podeliti u tri osnovne grupe. Jedni samo otvaraju nove veze DNK. Drugi i otvaraju i zatvaraju lanac, oni omogućavaju da se vrše promene a da čovek ostane čovek, istovremeno se razvijajući. Treći su oni koji stabilizuju lanac DNK tj. samo zatvaraju veze (štite). Potrebni su nam svi, ponajviše oni iz druge grupe, u odgovarajućim (individualnim) količinama. Naravno, treba da budu u ravnoteži i da ih koristimo pre svega energetski, a najbolje u obliku čiste svetlosti, što možemo postići i mentalno. Rekli smo već da bi veće fizičko prisustvo određenih metala (olovo, živa, kao i drugi) moglo dovesti do ozbiljnih posledica, pa i pojave kancera.

Znajući ovo i upoznavajući se sa karakteristikama raznovrsnih materijala kojima smo okruženi možemo sebi itekako pomoći, olakšati i oplemeniti život, ili dovesti svoj organizam u neugodnu situaciju svakodnevne izloženosti vibracijama koje ugrožavaju naš biosistem. To konkretno znači da izbegavamo sve štetne materije prirodnog i veštačkog porekla, a da u svoje okruženje unesemo one koje nama odgovaraju. Imajte na umu da je mera krajnji korisnik, da ste u ovom slučaju to vi, i ne dozvolite da vas bilo šta omete u ispravnoj odluci. Nema ničega vrednijeg od vašeg zdravlja. Imajući to na umu, mislim da nije teško odlučiti se između mesinganog i drvenog kreveta, sintetičke i pamučne garderobe ili teflonskog i običnog tiganja.

Jedan od ključnih nivoa našeg života je i naša ishrana, kako u energetskom, koji je i suštinski aspekt, tako i u materijalnom obliku, koji je samo niži i njegov (energetski) grublji oblik. O ishrani ćemo više u nekom od narednih brojeva, a sada samo par reči. Naime, nije svejedno šta i kako jedemo, da li je na našoj trpezi neko povrće zdravo, prirodno i „čisto” gajeno, ili šnicla ubijenog teleta koja u sebi nosi i negativan energetski zapis smrti, a verovatno i još mnogo toga štetnog prikupljenog lošim uzgojem (svakojaki dodaci, antibiotici, hormonski preparati, loša hrana i životni uslovi…). Uz sve to je bitan i način pripremanja i konzumiranja hrane, da li je spremljena sa ljubavlju, radošću i željom da bude ukusna i prija svima koji je jedu ili smo uložili muku i nezadovoljstvo u nju. Odnosno, nije isto jesti u miru i prijatnoj atmosferu ili uz buku, gledanje TV-a, „glupe” razgovore i slično.

Uticaj ne mora biti izazvan direktnim prisustvom određene materije, već može biti i samo energetski. Na ovom principu se zasniva i homeopatsko lečenje. Rastvor je toliko razređen da praktično ostaje samo informacija, energetski zapis određene materije. Energetsko samooisceljenje se bazira na podizanju sopstvene vibracije na što viši nivo, na nivo blještavo bele i zlatne svetlosti, jer ona sadrži sve boje i predstavlja vrhunsku vibraciju u svemiru. Što ste na višoj vibraciji to ste zaštićeniji od uticaja i otporniji na bolest. Zato što češće u toku dana, a ako je moguće stalno, imajte u glavi sledeću sliku – zamišljajte sebe potpuno ispunjene blještavo belom i zlatnom svetlošću. Tako ćete se štititi od negativnih uticaja, lečiti i dovesti sebe u stanje mira opuštenosti i sreće, koje je naše prirodno stanje i jedino istinsko i pravo.

 

PREDMETI i NjIHOVE VIBRACIJE - OBLIK

 

U prošlom broju smo krenuli sa prikazom različitih odrednica koji čine jedan deo ili celokupnu dominantnu vibraciju određenog predmeta, odnosno prostora ili aspekata našeg života. Pominjali smo materijal od koga je nešto načinjeno, pa u tom duhu nastavljamo dalje.

Drugi od izvora vibracija nekog predmeta je i njegov oblik, kako u fizičkom, energetskom, tako i u simboličnom značenju. Svaki oblik ima svoje karakteristike, kako zbog svog energetskog delovanja na okolni prostor, tako i u našem doživljavanju istog. Predmeti, odnosno objekti mogu biti raznih oblika, pravilnih i nepravilnih, krivolinijskih ili pravolinijskih strana, kao i svih mogućih njihovih kombinacija.

Na fizičkom nivou, oštre forme sakupljaju i emituju na svojim vrhovima ili šiljcima, energiju u prostor. Osim toga, od njihovog izgleda zavisi i utisak koji ostavljaju na nas, naše psihomentalno stanje i raspoloženje. Agresivne forme, testeraste, one sa puno oštrih uglova i šiljaka na nas deluju preteće, a tako šire i neprijatne vibracije u svoju okolinu. Oble i meke forme upijaju energiju i deluju nežno, blago i smirujuće.

Navedimo i par primera. Trpezarijski ili neki drugi sto koji ima oštre ivice preko njih i svojih ćoškova koji su šiljati emituje neprijatne vibracije za razliku od onoga koji ima zaobljene ivice i kome su i uglovi blako zaobljeni, ili koji je ceo takav – zaobljen – ovalni ili okrugao. Isto je i sa svim drugim predmetima. Naravno, nemoguće je sad iz kuće sve izbaciti ili prepraviti, ali treba se truditi da toga što je energetski nepovoljno bude što manje u našem okruženju, a što više onih izvora koji emituju blagotvorne talase. Slična je priča i kada su u pitanju poslovni i stambeni objekti, gde je bolje imati pravilne i simetrične forme kvadratnog i pravougaonog oblika, pa i kružnog, ali bez, danas tako popularnih, asimetričnih, nepravilnih, šiljatih i testerastih elemenata koji štrče u prostor, a time i energetski i vizuelno remete sklad. Takođe, nisu povoljni i nepravilni oblici koji imaju puno ispusta ili im nedostaju određeni delovi da bi imali pravilnu formu: nedostaje jedan ćošak ili neki deo u sredini kvadrata  ili pravougaonika – odnosno kocke ili kvadra, ili neki deo previše iskače… i slično. Ovakvi poremećaji u prostoru deluju i u jednom dubljem smislu i remećenjem nekih aspekata našeg života kojima ti delovi prostora odgovaraju (ljubav, posao, zdravlje…).

Kako kod pomenutih elemenata nameštaja i samih objekata, ista situacija je i kod drugih predmeta u prostoru (aparati, lampe, ukrasni detalji…), kao i kod umetničkih dela. Predmet skladnog, pravilnog i uravnoteženog oblika prenosi na svoju okolinu blagotvorne i smirujuće vibracije, za razliku od neke skulpture, testerasto-šiljatih formi, koja nas „bode”i iritira izgledom.

U svojim delima čovek najčešće koristi pravilne geometrijske oblike u pokušaju da uspostavi red i sklad. Ti geometrijski oblici imaju svoje simboličko značenje, poznato ljudskom rodu od davnina. Tako trougao predstavlja duhovnost, Sveto Trojstvo; krug, odnosno tačka simbolišu idealno, savršenstvo, beskonačno, Boga; a kvadrat nosi simbol materije i ostvarenja. Tu su još i zvezde (petokraka – čovek), krst i mnogi drugi arhetipski simboli. Ovi simboli nose određenu energiju, koju su vremenom ljudi otkrili ili svojim delovanjem stvorili i uvećali. Jedan od primera je krst, simbol vere, povezivanja vertikalne i horizontalne ravni, u čije značenje su utkani vekovi i ogromna energija nade, vere i ljubavi miliona ljudi.

Naravno, uz ove geometrijske oblike idu i svi drugi simboli i slike koje mogu biti manje ili više prepoznatljive, a deluju pozitivno na nas. Lep cvet, beli golub, sunce, plavo oko, zelena grana ili neki apstraktni oblici pozitivnih vibracija samo su neki od primera ovoga o čemu govorimo. Osim pojedinačnih elemenata ovo se odnosi i na skup različitih simbola, kako u prostornom ispoljavanju (skulpture, upotrebni predmeti ili objekti izrađeni po tim principima), tako i u obliku slika, a one mogu biti umetničke slike, fotografije, crteži ili sada i u obliku pokretnih slika (filma), gde mogu biti i jako uočljive, ali i kao sublimisane poruke, koje stoje „tu negde ispod…”, a itekako deluju na nas.

Potpuno je isti odnos i kada su u pitanju negativne misli i emocije predstavljene simbolima destrukcije. Neki mogu da budu i lako prepoznatljivi jer očigledno predstavljaju destrukciju, dok drugi mogu biti i jako suptilni i teško prepoznatljivi. Jedan od primera su i stari arhetipski simboli koji predstavljaju rađanje života sa jedne i umiranje sa druge strane, odnosno izviranje i uviranje, a radi se o simbolima „svastika”, znanim i kao „kukasti krst”, gde nam je onaj levi, simbol zalaska i umiranja, dobro poznat iz skorije prošlosti, sredine dvadesetog veka. Tada je svesrdno korišćen kao osnovni simbol nacističkog ekstremnog delovanja na uništavanju jednog dela ljudske populacije. Isto je i sa upotrebnim i umetničkim predmetima, slikama, filmom, objektima, kulturom, muzikom…

Proučivši ove forme i simbole i adekvatno ih primenivši u odgovarajućem, kreativnom odnosu u svakodnevnom životu, kroz slike, predmete i objekte, možemo blagotvorno oplemeniti prostor i svoj život. Na primer: dobar je krov u obliku piramide i kupe, a ne polulopte. Ili kuća kvadratnog, pravougaonog i okruglog oblika, a ne nepravilnog, sa puno izbačenih ili uvučenih delova, sa izbačenim šiljastim delovima na uglovima krova i slično, što smo već pomenuli. Isto važi i za nameštaj, najbolji su jednostavni oblici, obli ili četvorouglasti, sa zaobljenim ivicama. U izradi umetničkih, upotrebnih i zaštitnih predmeta, odnosno u njihovom izboru, neophodno je da ovi elementi budu u kreativnom odnosu, kao i da izbegavate one lošeg dejstva, uznemiravajuće i destruktivne.

Jedan od primera su i ukrasni predmeti u obliku životinja koje u različitim kulturama imaju svoje posebno značenje, pa ih onda koristimo kako bi nam doneli mir, ljubav, blagostanje, zaštitu doma, kao skulpure, ili nama lično kao amajlije i privesci… Pas, mačka, ptica, kornjača, žaba, slon, svinja, konj, sova i druge, najčešći su primer ovoga. Zato, ukoliko želite blagostanje u svom domu i porodici (ne mislim samo na materijalni aspekt već na boljitak u svakom pogledu), možete upotrebiti figuricu slona ili svinje tako što ćete ih postaviti negde nasuprot ulaznih vrata i u položaju da je zadnji deo životinje okrenut ka vratima, a glava nasuprot od njih, kao da ulazi u prostor – na taj način u naš dom i život unosi mir, radost, zdravlje i napredak.

Na ovaj način se koriste i predmeti koji su izrađeni u obliku piramide, jajete, kocke, kugle…, a najčešće su napravljeni od kristala, kamena, drveta ili stakla, i kao takvi svojim oblikom doprinose poboljšanju količine i kvaliteta energije u prostoru.

Primera i mogućnosti je bezbroj, obim tekstova nam ne dozvoljava da sve obuhvatimo, ali zato je na vama da se pozabavite ovom temom i istražujete, ispitujete, pokušavate, razvijate se… To je ipak najlepše, zar ne?

 

PREDMETI i NjIHOVE VIBRACIJE – BOJE

 

Sledeći u nizu naše priče o elementima koji kreiraju specifične i dominantne vibracije određenih predmeta ili delova prostora je i boja.

Zahvaljujući svetlosti, koja je i sama spektar boja, mi smo u mogućnosti da registrujemo različite boje i njihove različite nijanse u svojoj okolini i u sebi. Boje nisu ništa drugo do određeni nivoi energetskih vibracija svetlosti. Polazeći od pretpostavke da je celokupna stvarnost energija, vibracija, da je sve jedan energetski sklop različitih vibracija, da su i duh i materija deo jedne te iste energetske stvarnosti, samo njeni različiti nivoi, vidimo da svaki nivo ima svoju talasnu dužinu, zvuk, boju, gustinu, odgovarajući miris…, pa kao takav i izaziva određene reakcije, promene i osećaje kod nas. Tako i boje, kao jedan deo tog energetskog ispoljavanja, pravilnom upotrebom doprinose ravnoteži u okolini i utiču na naš razvoj, zdravlje i usmerenost u kreativnom pravcu.

Generalno, svetle i pastelne nijanse vizuelno povećavaju i otvaraju prostor, dok tamne i intenzivne smanjuju i zatvaraju isti. Intenzivne boje pokreću energiju, ubrzavaju i potenciraju psihomentalne i fizičke procese kod nas, stoga se preporučuju u prostoru gde se uglavnom obavlja fizička aktivnost. Tu treba biti umeren jer velike površine intenzivnih boja, a posebno iz spektra od crvene do žute, preterano aktiviraju i uznemiruju. Ove boje se preporučuju u malim površinama, kao detalji i u blagim nijansama. Primera radi, velika prisutnost crvene boje utiče na promenu talasa u mozgu iz alfa u beta ritam (povišene vibracije), a to znatno ubrzava pojavu stresa.

Boje su povezane sa različitim nivoima našeg bića. Svaka boja odgovara određenoj energetskoj ravni i centrima u našem telu, a to se dalje prenosi do najsitnije čestice našeg tela. Boje (obojena svetlost posebnih karakteristika) svojim specifičnim vibracijama deluju na nas, naše polje, dovodeći do promena, od najsuptilnijih psihomentalnih, pa sve do promena u delovima tela, pojedinačnim organima pa čak i samim ćelijama. Ovo je ljudima bilo poznato od davnina, pa su metode isceljivanja i delovanja pomoću boja primenjivane sa manje ili više uspeha, znanja i javnog ispoljavanja.

Kako ranije, tako i sada, boja se koristi u različitim ritualima, verskim, političkim i propagandnim delovanjima na ljudsku psihu. Kako svaka boja predstavlja i deluje određenom vibracijom, tako se i koriste za obeležavanje statusa, simbola moći, izazivanje određenih stanja, osećanja ili manipulaciju istima. Kombinacija boje sa oblikom, materijalom i simbolom predstavlja moćno sredstvo uticaja na psihomentalni, fizički i energetski nivo, kako u pravcu uravnoteženja, zdravlja i kreativnosti, tako i u suprotnom - izazivanju nesklada, straha, bolesti, agresije, destrukcije. Crvena, na primer, kao snažna i agresivna, koristi se za simbole moći, brzine ili magijsko delovanje. Sa druge strane zlatna, koja predstavlja našu suštinu, Božansku Ljubav i plava koja nas štiti i nosi podršku Zemlje, treba da budu što više zastupljene u našem biopolju i prostoru.

Boje su od velikog značaja za naše zdravlje. Suštinski, mi smo svetlosna bića i tako posmatrani predstavljamo dugin spektar boja, uz srebrnu i zlatnu. Ako smo u harmoniji sve boje su usklađene i ravnomerno zastupljene. Ukoliko je došlo do poremećaja u našem sistemu i do pojave neke bolesti, možemo to uravnotežiti i isceliti se prisustvom, odnosno dodavanjem određene boje ili obojene svetlosti koja nam nedostaje. Kada se radi o prostoru, prvenstveno je potrebno da mu odredite namenu i onda unesete boje koje odgovaraju. U odabiru boja poštujte svoj lični osećaj i potrebe vas i prostora. U par reči ću pokušati da vam dam karakteristike pojedinih, osnovnih boja.

 

Crvena – vezana je za naš prvi energetski centar, materiju. Intenzivno pokreće energiju i stimuliše aktivnost, osećanja, posebno strast, ubrzava metabolizam, apetit i varenje. Previše crvene podstiče napetost, nervozu, stres, zdravstvene poremećaje i međuljudske sukobe. U prostoru je koristite u detaljima i što nežnijim nijansama. Roze boju preporučujemo za dekoraciju u spavaćim sobama i drugim prostorima u zavisnosti od vaših afiniteta, jer je ona boja ljubavi, zajedničke dobrobiti i napretka.

Narandžasta – je nivo seksualne, životne energije, drugog centra. Aktivira energiju, podstiče, jača ambiciju i inspiriše. Povezana je sa pravilnim protokom tečnosti u organizmu, jača imunitet i potenciju. U prostoru je primenite u nežnim, pastelnim nijansama, ili u detaljima ako je intenzivna.

Žuta – je ravan intelekta, društvenosti i međuljudske komunikacije. Takođe je nivo trećeg energetskog centra – solarnog pleksusa i svih organa u tom predelu. Aktivira, motiviše, pročišćava um, povećava međusobno razumevanje, prilagođenost i toleranciju. Upotrebljavajte je umereno. Oker, kao jednu varijantu koristite slobodno, ali umereno i u svetlim nijansama, dok se ne preporučuje puno tamnobraon boje, osim u elementima od drveta.

Zelena – je povezana sa našim srcem, odnosno centrom sveopšte, univerzalne ljubavi, stvaralačke energije. Ona pomaže materijalizaciji naših kreativnih, uzvišenih ideja i stremljenja. Leči, smiruje i odmara. Donosi nam ravnotežu, ispunjenost, zadovoljstvo životom i ljubav prema celom svetu. Na fizičkom planu je vezana za srce i pluća, funkcije disanja i prometa energije kroz ceo organizam. Treba je koristiti što više, i to blagih tonova u prostorijama za odmor, lečenje i slično, a intenzivnu u delovima i elementima prostora namenjenog kreativnom radu.

Plava – simbolizuje peti nivo, naš centar volje i vere. Pročišćava, smiruje i opušta. Jača volju i veru, daje podršku celom organizmu i istrajnost u namerama. Ima funkciju zaštite nas i prostora. Pomaže u verbalnoj komunikaciji, daje sigurnost i samopouzdanje. Koristite je što više u prostorima gde je potreban mir, zaštita i koncentracija, a koji nam služe za odmor, meditaciju i intelektualni rad. U takvim prostorima zidove obojite svetloplavom bojom.

Ljubičasta – kraljevska boja, odnosi se na šesti nivo intuitivnog razumevanja, “viđenja”, spoznaje. Podstiče duhovnu komunikaciju putem direktnog uvida, donosi potpuni mir, opuštenost i sreću. Upotreba joj je slična kao i kod plave boje.

Bela – je boja čistote, širenja vidika, sedmog energetskog nivoa. Poboljšava komunikaciju, kretanje, otvara puteve, kreativnu samorealizaciju. Primena joj je neograničena. Bela sadrži sve ostale boje u sebi, dok je crna odsustvo boja i svetlosti.

Srebrna – još jedna od boja sa višom vibracijom. Povoljnija je ona svetlija, a tamnije-metalnu izbegavati. Podstiče intuiciju, snove, podsvest, kreativnost na određenim nivoima, pa je možete koristiti u umerenim količinama.

Zlatna – predstavlja najviše duhovne nivoe, suštinu, Božansku energiju. Isceljuje i jača kompletan organizam, usmerava ka Božanskom u nama i oko nas, podstiče pronalaženje i ostvarenje ličnog smisla postojanja. Unesite je, uz svetloplavu, što više u prostor, jer tako obezbeđujete ravnotežu i prisustvo najkreativnije vibracije.

 

U korišćenju boja u vašoj najbližoj okolini povedite računa o njihovom odnosu, komplementarnosti, kontrastima svetlog i tamnog, nežnog i jakog, umirujućeg i pokretačkog. Upotreba boja u kombinaciji sa ostalim elementime prostora treba da nam obezbedi sklad, lepotu i mir. Zbog toga treba koristiti samo čiste, svetle boje, a izbegavati sive, mutne, tamne i zaprljane.

 

PREDMETI i NjIHOVE VIBRACIJE – NAČIN KORIŠĆENjA

 

Još jedan od izvora vibracija koje predmet poprima je i njegova namena i način korišćenja. U zavisnosti od namene, odnosno, koristi li se u kreativne ili destruktivne svrhe, zavisiće i njegovo energetsko, vizuelno, mentalno i emotivno delovanje na nas i našu svest. Oružje sigurno u nama ne budi ljubav i plemenita osećanja, niti u prostor odašilje pozitivne vibracije. Slična situacija je i sa urođeničkim maskama ili nekim drugim predmetima namenjenim lovu, borbi, zastrašivanju. Boravak u prostoru ispunjenom ovim uticajima u nama će podsticati najniže vibracije, strah, agresivnost, što je suprotno stanju mira i ljubavi.

Malo ćemo pojasniti ovo o čemu govorimo. Različiti predmeti mogu biti upotrebljeni na mnogo načina i u raznorazne svrhe, ali u osnovi svega je suštinska podela na korišćenje u kreativnom ili destruktivnom pravcu. To je kada je reč o već upotrebljavanim predmetima koji su onda zbog toga u sebe utkali energiju samog čina, ali imamo i one koji su ili nisu korišćeni ali već po svojoj nameni imaju predznak energije koju nose. Najjednostavnije za razumevanje je da prođemo kroz nekoliko primera i time oslikamo ovo o čemu je reč.

Već smo pomenuli oružje kao jedan od primera iz ove grupe. Već samo po sebi, po svojoj suštinskoj nameni, oružje je smišljeno i napravljeno u cilju destrukcije, u cilju uništavanja života. Možemo reći da mi nećemo i ne želimo biti destruktivni i da nama oružje služi samo za odbranu, ali to nije nikakvo opravdanje ili olakšavajuća okolnost, branili se mi ili napadali druge ljude, ili išli u lov radi „sporta i zabave”, odnosno, radi ishrane, krajnji rezultat, a time i osnovna ideja zbog koje pravimo i imamo oružje je – destrukcija, uništavanje, ubijanje. Ono kao takvo u nama podstiče agresivnost, uopšte borbu kao jedan od osnovnih oblika ljudskih odnosa, u nama izaziva strah, bes, mržnju, stalno podgreva pogrešan odnos da mi imamo „nekog” neprijatelja koji će nas napasti…

Kada na ovo dodamo da, osim neupotrebljenog, mnogi u svojim domovima drže kao ukras i staro upotrebljavano oružje poput sablji, kubura, mačeva, kopalja, buzdovana i slično, onda imamo predmete koji su još dodatno natopljeni i vibracijama samog čina destrukcije, a time su još snažniji izvori negativnih eneregetskih uticaja koji opterećuju prostor i ukućane.

Čovek je po svojoj suštini kreativno biće, biće nastalo u kreativnom činu ljubavi, biće kome je po svojoj suštini strano nasilje, agresivnost i destrukcija, biće koje je stvaralačko i božansko, kome je prirodno stanje mir, harmonija, sklad, opuštenost, radost, sreća i ljubav, a ne haos, anarhija i destrukcija koje mu samo nanose bol, patnju, bolest. Iz ovoga i sami možete zaključiti kako na njega deluju gore pomenuti predmeti.

Osim oružja, ista situacija je i kada su u pitanju i raznorazne urođeničke maske sa svih strana sveta a koje se prave radi zastrašivanja, pa neke, kao i pomenuto oružje su možda čak i korišćene u borbama, pa tako i one još snažnije energetski deluju. I da se ne zavaravamo, isto dejstvo imaju i maske koje se danas prave radi folkora, zabave i profita, a prodaju gomilama turista, jer, bez obzira na sve, one nose svoju primarnu vibraciju i namenu, a to je negativno stanje straha, borbe, raznoraznih mračnih rituala…

Lepeza naših predmeta se ne završava ovde, ima toga još, pa nastavljamo sa „umetničkim” predmetima koji nose ovakve vibracije o kojima govorimo. Nije zlato sve što sija i nije sve što se zove umetnos stvarno i umetnost. Jer, ako neka skulptura ili slika biva napravljena svesno, pa i nesvesno, sa idejom da unosi u naš život i širi oko sebe negativne vibracije, onda tu, osim zanatski dobro obavljenog posla (ako je on tako i izveden), malo govora ima o umetnosti, koja bi, kao deo kulture i ljudskog razvoja, trebala da bude deo oplemenjivanja našeg života, a ne njegove destrukcije. No, kako kod umetničkih predmeta, osim vidljivog dela destrukcije o kome sada govorimo (slike nasilja, borbe, mučenja…), imamo i čitav niz drugih suptilnijih i nevidljivih vibracija koje su u njih utkane i na druge načine (simboliku kao jedan od tih smo već pominjali), pa ćemo se toga dotaći i u nekom od narednih brojeva.

Osim datih primera gde je već sama namera i namena pri izradi predmeta u osnovi bila destruktivnog karaktera, imamo i čitav niz, još bolje, možemo reći, neograničen broj primera iz svakodnevnog života gde su predmeti upotrebljeni i upotrebljavaju se u destruktivne svrhe, bilo da mogu biti takvi po svojoj prirodi ili ne. Kao neke od takvih predmeta možemo pomenuti nož, sekiru, mačetu i slične, koji po svojoj osnovnoj nameni nisu osmišljeni kao oružje, odnosno kao sredstva za uništavanje života, već kao alatke koje će nam olakšati život i poslužiti za pripremu hrane, ogreva, lakši prolaz kroz gusto rastinje…, a koji mogu biti upotrebljeni i kao oružje protiv ljudi i životinja, pa ako su bili tako korišteni a sada su u našem posedu i u našem prostoru, takođe mogu biti izvor štetnih vibracija.

Ne nose iste vibracije u sebi nož kojim se samo seče hleb u kući i onaj kojim je ubijena neka domaća životinja… Ili sekira koja je samo sekla drva za potpalu i neka koja je sekla nešto drugo… A da se ne razumemo pogrešno, o motivima, situacijama zbog kojih dolazi do nekog čina i mnogo čemu drugom sada ne govorimo, govorimo samo i jednostavno o energiji koja određenim činom ostavlja svoj trag u pomenutom predmetu, i kao takva se dalje iz njega širi na okolinu. Rekli smo da je energija neuništiva, i sami predmeti su određeni vid zgusnute energije na koji neki čin ostavlja trag koji ne nestaje, biva „zapisan”, a kasnije emitovan dalje.

Kada govorimo o načinu korišćenja nekog predmeta, a koji mu kasnije ostavlja snažan energetski pečat, osim onih koje smo pomenuli imamo i predmete koji ni na koji način nisu bili predviđeni za destruktivnu svrhu, ali se dogodilo da su tako, na ovaj ili onaj način upotrebljeni i sada su nosioci i izvor neprijatnih talasa. Ovo već budi maštu, posebno pisaca krimi romana, pa tu već svašta može da nam padne na pamet, poput žarača, čekića, male mesingane skulpture, ili nekog drugog predmeta kojim je neko umoren, poput starog lustera koji je davno pao i povredio nekog, a popravljen i vraćen na mesto opet služi… Da ne budemo previše mračni i ne smišljamo svašta, ostavićemo to ipak pomenutim piscima, ali moramo biti svesni da postoje i takvi predmeti prisutni u životima mnogih ljudi.

No nije sve uvek crno, život ima obe strane, svetlo i dalje i uvek sija, i ono je suština i nosilac života, pa tako ima i svega onog i mnogo više kreativnog i pozitivnog u našim životima i namerama pri izradi i upotrebi predmeta što im daje ove kreativne i blagotvorne vibracije i energiju. Naše je da se trudimo da što više, odnosno stalno budemo pozitivno usmereni i svemu oko sebe damo taj stvaralački pečat, svim svojim mislima, rečima, emocijama i postupcima, u svemu i prema svemu, pa će nam tako svima život biti bolji i lepši.

A ako se sretnemo sa nekim od onih negativnih predmeta, nećemo ga tek tako baciti ili bežati glavom bez obzira, već je pred nama zadatak da ga prvo energetski očistimo i oplemenimo, pa tek tada, ako želimo, uklonimo.

 

PREDMETI i NjIHOVE VIBRACIJE – ENERGIJA STVARAOCA

 

Bitan elemenat koji utiče na to kako će zračiti neki predmet je i energija koju u njega unosi osoba koja ga proizvodi ako je u pitanju upotrebni, ili stvara na različite načine ako je umetničko delo. Zdrava i srećna, psihomentalno stabilna i poštena osoba, koja u svoj rad unosi nesebičnu ljubav, znanje i zadovoljstvo, u svoje delo će utkati samo najkreativnije vibracije. Da li je u pitanju hleb koji peče, skulptura koju vaja, stih koji piše ili stolica koju delje potpuno je svejedno, bitno je da njegovo delo odiše ljubavlju, lepotom i životom. Pravu vrednost ima samo ono delo koje je oplemenjeno čistom ljubavlju i suštinskim znanjem.

Dela nastala iz bilo kojih drugih pobuda, napravljena iz muke, tuge, besa, revolta, mržnje ili u nekom drugom negativnom stanju, dela mentalno bolesnih osoba ili ona koja predstavljaju destruktivna stanja (dijabolične slike, skulpture, one na kojima su predstavljene scene nasilja, patnje, bola i slično) su nosioci takvih vibracija koje u prostor i u ljudski biosistem unose pometnju, nemir i sve ono što je stvaralac utkao svojim radom. Kada čovek ne zna šta će sa svojim unutrašnjim sukobom i teškim stanjima, koja ga muče i to unosi u svoj rad, bez ukazivanja na kreativno rešenje, nije isto kao kada umetnik spozna sklad ili put do unutrašnjeg svetla i lepote i to prenosi na svoje delo. Sasvim je drugačiji doživljaj i njegov lični, kao i kasnijeg posmatrača ili učesnika u umetničkom procesu. Kako je to lepo rekao pesnik Halil Džubran: „Ali, ako ne možete raditi s ljubavlju, nego samo s gađenjem, bolje je da se ostavite rada... Jer, ako hleb pečete ravnodušno, pečete gorči hleb, koji toli samo pola čovečije gladi”.

Da pojasnimo i produbimo ovo o čemu govorimo. Probajte i sami da pripremite ručak na dva različita načina, pa ćete kroz reakciju osoba koje ga konzumiraju videti kako to izgleda. Naime, jednom spremite obrok tako što ćete se prethodno smiriti, opustiti, možda malo raditi molitvu, i onda potpuno predani, raspoloženi, radosni krenite u kuvanje. Neka vas prati i odgovarajuća prijatna muzika, a bez gledanja TV-a i čitanja dnevne štampe, naročito bez tekstova sa neozbiljnim ili negativnim temama, unesite u vaš obrok sve najbolje, unesite svoju ljubav, veselje, želju da ta hrana prija svima koji je jedu i da im posluži da se njome okrepe, uživaju i poprave svoje zdravlje. Pevušite, radite molitvu, neka vam misao bude pozitivna i usmerena samo na posao koji radite i uspeh neše izostati. Makar pripremali i običan „klot” pasulj, svi koji ga budu jeli uživaće u njemu i hvaliće vaše umeće.

A onda drugi put skuvajte taj isti pasulj, ali sa sasvim suprotnim raspoloženjem, besni, ljuti, tužni, psujući i negodujući, razmišljajte o mračnim temama, čitajte usput aktuelne političke i krimi vesti iz dnevne štampe i tome slično, poželite da svi „baš uživaju” u hrani, pa ćete videti i reakciju onih koji je jedu. I oni i vi ćete osetiti rezultat svog rada i energije koju ste utkali u hranu. Naravno, iako nije u ovom trenutku tema šta jesti, nije na odmet pomenuti da je mnogo zdravije i duhovno čistije konzumirati hranu bez mesa, no o tome u nekom od narednih brojeva.

Kako ovde govorimo o unutrašnjem stanju onoga koji radi i o odnosu i prema njegovom sopstvenom delu, a time onda i prema drugim ljudima, situacija je složenija nego što izgleda na prvi pogled. Zamislite samo koliko toga ima u našim životima, kako onih pozitivnih stanja i njihovih tragova, tako i onih drugih. I, osim onih koji nesvesno zagađuju život, ima mnogo i onih koji znaju šta rade, rade negativno, a opet to rade sa željom da i dalje oko sebe seju destruktivne vibracije. No, hvala Bogu, uvek je bilo, a biće ih i sve više, i onih koji svesno rade na čišćenju i oplemenjivanju energije i života. Kako je sve energija, budimo svesni da je sve, svaka naša misao energija, emocija je energija, svaki čin, postupak, sve je energija i sve to ostavlja svoj neizbrisivi energetski pečat u našem okruženju, u predmetima i prostoru, a to nam se onda kao bumerang vraća nazad…nekad uvećano veliki broj puta. Jer ono što zračimo oko sebe to isto i privlačimo k sebi. Ako sejemo samo pozitivne vibracije, vraćaće nam se iste, pa još uvećane, što važi i za one suprotne.

Ali, vratimo se mi još nekom primeru. Kako sa hranom, tako je i sa svim ostalim aspektima, odnosno sa svim predmetima oko nas. Osvrnite se po svom domu, na radnom mestu i gde god da se nalazite, pa posmatrajte pokušavajući da prepoznate, koliko vam je to moguće, tragove ovoga o čemu govorimo. Posmatrajte sve, ali ćete lakše ovo prepoznati u svom domu, nameštaju u njemu, svojoj garderobi, upotrebnim i umetničkim predmetima… Samo se malo koncentrišite, opustite, promislite kako je određeno delo nastalo, pokušajte da u njemu prepoznate energiju osobe koja ga je pravila, da li je slaba, snažna, životna ili razarajuća, negativna ili pozitivna…

Ovo o čemu govorimo možda je najlakše prepoznati kroz posmatranje umetničkih dela. U njima se mnogo intenzivnije vide unutrašnja stanja umetnika i energija koju je on uložio u svoj rad. Pa tako umetničko delo, osim pomenutih činilaca – oblika, boje, simbolike… nosi snažan lični pečata umetnika koji je direktan odraz njegovih negativnih ili pozitivnih psihomentalnih stanja. Ako se opustite i zanemarite zanatsko-likovni deo, novčanu vrednost i ime umetnika, neće vam biti teško da ovo osetite. A onda se treba zapitati šta učiniti sa tim delom ako, kada saberemo sve činioce, vidimo da ono i nije tako pozitivno i oko sebe širi vibracije koje remete sklad, lepotu i kvalitet našeg života.

Posmatravši razne sitne predmete iz svoje okoline, garderobu ili nakit, obratite pažnju kakva je situacija po ovom pitanju. I tu može biti interesantnih pojava. Svaki predmet nosi svoju poruku i uticaj na naše mentalno-emotivno stanje, u zavisnosti od boje, materijala, oblika, modela, kreacije i ideje stvaraoca koju nosi u sebi, kao i svrhe kojoj služi, što smo pominjali, a sada naglašavamo onaj energetski deo koji unosi stvaralac dela. Predmeti koje koristimo za svoje dnevne aktivnosti imaju značajnu ulogu u našem životu i zato je neophodno da vodimo računa u kakvom stanju ih biramo, da posmatramo sopstvene reakcije kada ih koristimo, kako oni deluju na nas i kako im mi uzvraćamo. Kako se ponašamo prema nameštaju, sitnicama koje nam mnogo znače, krpicama, omiljenim knjigama… Sve su to izazovi za našu prisutnost, intuiciju, stanja i odnosi sa kojima se svakodnevno suočavamo, koje treba da pratimo, kontrolišemo i korigujemo kako bi usavršavali i oplemenjivali svoje okruženje i sebe lično.

Kako da se postavimo i šta da radimo ako osetimo da neki predmet, koji smo možda dobili na poklon ili sami kupili kada nismo bili u dobrom stanju, sada oko sebe širi loše vibracije i deluje nepovoljno po nas i naše ukućane. Recimo, dobili ste od dobrog prijatelja na poklon figuricu koja u sebi nosi negativne vibracije (što ne mora biti vidljivo na materijalnom nivou), a osećate da je od tog trenutka u vašoj porodici narušen energetski sklad, često dolazi do sukoba, svađa. Moguće da taj predmet toliko loše deluje na svoju okolinu da je neophodno da ga eliminišete, bez obzira što je poklon. Može se desiti da u nakitu naiđete i na vibracije nepovoljne po vas, koje čak mogu biti posledica svesnog negativnog usmerenja kreatora, njegovih loših misli i osećanja. Ovoga ima dosta i u sitnim dekorativno-upotrebnim predmetima.

Primećujete da savetujem da samostalno otkrivate što više toga jer time insistiram da sami uđete u svet energije, radiestezije, otkrivanja života iz dubljeg ugla. Važno je da razvijate svoju intuiciju i senzitivnost, da pratite svoje reakcije kada uzmete u ruke neki predmet ili ga samo posmatrate. Osetite kako on deluje na vaše telo, srce, nervni sistem, um, osećaje, jer naše telo, naša svest i podsvest pamti mnogo toga i prima vibracije sa viših planova, koje nam prenosi i govori nam preko telesnih signala ono što racionalno nismo u stanju da uočimo i definišemo. Obraćanjem pažnje na energetske vibracije predmeta iz okoline ili samog prostora i naše reakcije na njih, saznaćemo mnogo više o sebi i svemu što nas okružuje.

 

PREDMETI i NjIHOVE VIBRACIJE – ENERGIJA IZ OKOLINE

 

Kako imamo niz raznoraznih uticaja, odnosno vibracija koje utiču na to koju će dominantnu energetsku karakteristiku imati neki predmet, naša priča ima još činilaca. Jedan veći deo smo opisali u osnovnim crtama, no, nastavljamo dalje i sa ostalima.

Dakle, osim pomenutih uticaja (materijal, oblik, boja, namena i način korišćenja, energija koju u njega unosi proizvođač…), predmeti mogu vremenom i da upiju vibracije iz svoje okoline. Bivajući u nekom prostoru, odnosno, tamo gde su neko vreme bile izloženi određenim vibracijama, predmeti mogu na taj način da budu toliko natopljeni, „ozračeni”, tim uticajima da tada ta energija postaje njihova karakteristična, dominantna, crta, pa tako postanu antene određenih pozitivnih ili negativnih talasa. Kao i u prethodnim nastavcima, tako ćemo i sada oslikati ovo kroz nekoliko primera.

Tako ćemo, kao prvi primer, uzeti stolice koje su se nalazile na različitim mestima duže vreme i koje će nositi i različite i specifične vibracije u sebi. Nije, niti može biti isto ili svejedno gde se i u kakvoj atmosferi nalazio pomenuti predmet. Ona stolica koja je bila u nekom prijatnom ambijentu poput mirne i tihe crkve gde vladaju vibracije ljubavi, vere, bogopoštovanja upila je u sebe te pozitivne i uzvišene talase, kao i ona iz nekog salona u kome se uživalo u muzici i zabavi, koja takođe nosi u sebi utkane najprijatnije, uzvišene vibracije, ali već drugačijeg nivoa jer su ipak prisutne razlike u kvalitetu energija u tim različitim prostorima.

Za razliku od ovakvih energetskih uticaja, stolice iz čekaonice na nekoj od stanica prevoza, koja vibrira bukom, brzinom, nestrpljenjem i sličnim haotičnim talasima, poprimiće sasvim drugačije vibracije. Još intenzivnija i teža situacija je sa predmetom koji je bio u nekom zatvoru ili sudnici gde su prisutni agresija, strah, kriminal i druge različite destruktivne energije. Možete i sami razmisliti o tome kakav energetski zapis nose takvi predmeti. Ili zamislite stolicu ili ležaj na kome je neko bolovao ili izdahnuo, svejedno da li je bio u bolnici ili u nečijoj kući. Takvi predmeti šire talase straha, bola, smrti i destrukcije, a naravno, svaki specifično datoj situaciji.

Čak i da nisu bili u ovakvoj teškoj energetskoj situaciji, krevet ili neka fotelja upijaju i talože u sebe sve energije onih koji su ležali ili sedeli u njima, sve njihove snove, maštanja, sve emocije, upijaju i sve ono iz prostora u kome su bili… Zamislite šta je sve sakupio jedan jastuk na kome su više njih spavali, kako u vašem domu, a tek šta li u nekom hotelu i slično. Ili, pak, jastuk u koji su nezadovoljni i besni, po preporuci svog terapeuta, da bi se oslobodili besa i svojih problema, istresli svu svoju muku, suze i jad, udarajući ga i urlajući. Taj jastuk je to upio, nosi u sebi i samo čeka istog ili sledećeg čoveka koji će leći na njega, ne bi li mu to sve nazad uručio.

Na isti način i sami zidovi nekog objekta, kao i ostali elementi poput prozora i vrata, posebno ako su od drveta, kao i parket, izuzetno upijaju sve energetske talase svih zbivanja u datom prostoru. I sami možete, ili se potrudite u tome da osetite kakva energija vlada u nekom prostoru, pa čak i da prepoznate odakle to potiče. Ovo bi najlakše bilo u praznom prostoru gde nema nameštaja i gde biste delimično isključili vizuelni doživljaj (zapušteno, renovirano, dobar-loš raspored i slično…), ali se zato prepustili svojoj intuiciji i pokušali da doživite sve ono što u njemu vlada.

Posebno je ovo bitno kod onih koji kupuju nov ili stari stan i kuću, ili su već u njemu a nisu svesni kakva energija tu vlada i zašto. Isto važi i za zemljište na kome planirate da gradite svoj objekat, na kome se ko zna šta događalo i ostavilo traga, kao i stari objekti koje nameravate da srušite i na njihovim temeljima gradite nove. Kod ovih poslednjih, kao i kod svega drugog izuzetno je bitno sve to energetski „očistiti”, ako je moguće, pa tek onda zidati novu kuću ili se useliti u stari objekat. A ako renovirate staru kuću ili stan, poželjno bi bilo, da uz ovo čišćenje, a koliko vam to finansijske mogućnosti dozvoljavaju, zamenite drvenariju, obijete malter i sve to uradite novo.

Kako situacija može da bude vrlo neprijatna, uz vaš doživljaj svega toga, bilo bi poželjno da se to i radiestezijski ispita, a potom i reši na odgovarajući način. To podrazumeva da se takav prostor energetski očisti i oplemeni, kao što smo već pomenuli, a uz njega i svi predmeti koji su nosioci negativnih uticaja. Ako je potrebno, sve još može da se poboljša određenim energetskim zaštitama i reekvilibratorima, koje i ja često koristim u radu.

Uz već pomenuti prostor i stvari, naglasio bih i tuđe lične predmete, poput omiljene stolice nekog umetnika, skulpture koju je neko posebno voleo i vezivao se za nju (možda zbog sećanja na osobu koja mu je to poklonila..) ili nekog drugog dela nameštaja… Takvi predmeti nose snažan emotivni energetski naboj koji sledećem korisniku mogu da prijaju ili ne, odnosno najčešće smetaju, bez obzira da li su pozitivni ili negativni. Pa tako, koliko god da su vredni materijalno, umetnički ili upotrebno, izbegavajte ih, a obavezno ih energetski očistite. Zato preporučujem da izbegavate antikvitete i takve radnje jer osim znanih vrednosti možete u paketu dobiti i gomilu ove zaostale energije, ponajčešće negativne…

Pored nameštaja, raznog pokućstva, umetničkih predmeta i samog prostora, situacija je identična i kada su u pitanju nakit, garderoba, hrana… Nakit i garderoba, koji su u najbližem kontaktu sa nama jedni su od najsnažnijih nosilaca lične energije jer direktno upijaju sve emocije i celokupnu našu energiju. Zamislite samo nakit i svu energiju koja je tu prisutna. Direktno uz nas, a izložen našim i tuđim pogledima i emocijama, izuzetan je prijemnik svih vibracija, a potom i antena koja iste reflektuje dalje. Ako je uz to još stari porodični nakit, onda u sebi nosi sijaset emocija, uspomena, lepih i ružnih sećanja, dakle, dobro je natopljen energijom. Nekada je to toliko snažno da sledećim korisnicima može izuzetno uticati na život, doneti radost i veselje ili, sa druge strane tugu, jad, bolest… Ovde ih nećemo nabrajati, ali su kroz istoriju poznati slučajevi da nakit svojim vlasnicima, u više generacija, donosi razne probleme, nekada i sa kobnim posledicama.

Identična priča je i sa garderobom, upila je svašta, a vi, koristeći sada onu nasleđenu od svojih rođaka ili negde kupljenu, polovnu i već rabljenu, upijate svu energiju prethodnih vlasnika kojom je ona natopljena. Često se mladi menjaju privremeno i trajno sa garderobom, deca nasleđuju od starijih rođaka ili od prijatelja garderobu koja je malo korišćena i može još malo poslužiti jer brzo rastu, tu su i pelenice, cipelice, kolica za bebe… Posebno osetljivo je kada su u pitanju donji veš i obuća, tu se najviše energije skuplja, a najčešće i one loše.

Zbog toga je najbolje i preporučljivo da nosite samo svoju garderobu, obuću i nakit, da ne uzimate tuđe stvari, i da ako to radite, prvo dobro fizički, a potom i energetski očistite iste. Ukoliko imate više dece, to važi i kada mlađi nasleđuju stvari od starijih. Svako ima svoju jedinstvenu energiju i stvari koje je upiju ne moraju prijati onom drugom, zato je poželjno da budu energetski očišćene i neutralne, kako bi ih sledeći korisnik nesmetano koristio i natopio svojom energijom. A šta reći o prodavnicama polovne garderobe, i uopšte polovnih stvari… Mislim da vam je sada sve jasno. Ko zna šta sve čovek može da „pokupi” sa „finim, malo korišćenim, očuvanim i lepim…” stvarima za male pare. Ne dozvolite sebi luksuz da vas to mnogo više košta na drugoj strani.

Ovih i sličnih primera je bezbroj, nećemo ih više nabrajati. Ostavićemo to vašoj mašti, intuiciji i radoznalosti, pa tragajte, osluškujte oko sebe, posmatrajte svoj život, pokušajte da ga malo dublje posmatrate i upoznate, otkrijete sve njegove čarolije. A potom i da naučite kako se treba ponašati, kako živeti i šta u sebi i oko sebe gajiti i širiti, kakve tragove za sobom ostavljati.

 

PREDMETI i NjIHOVE VIBRACIJE

- NABAVKA PREDMETA i ENERGETSKO ČIŠĆENjE -

 

U nizu energetskih uticaja koji su sveprisutni u našem okruženju i ostavljaju svoj trag u našim životima, da li kroz predmete, garderobu, hranu, sam prostor ili nekako drugačije, moramo pomenuti i način nabavke predmeta, koji takođe može biti jedan od izvora snažnih, pa čak i dominantnih vibracija koje deluju pozitivno ili negativno na okruženje.

Način na koji ste nabavili neki predmet je, dakle, jako bitan. Ovo već i ne moramo posebno da objašnjavamo, niti u ljudskom, pravnom ili moralnom smislu, no ukazaćemo na par osnovnih energetskih činjenica. Svakako da nije svejedno ili isto kako ste došli u posed nekog predmeta i u energetskom smislu je potpuno svejedno da li to iko drugi zna, da li će znati ili da li će vas otkriti ili ne ako ste nepošteno došli do njega, odnosno, da li ćete snositi zakonske sankcije. Ovde se radi o dubljem energetskom odnosu i, bez ozira na gore pomenute posledice po onoga ko nepošteno dolazi do nečeg, reč je o tome da u predmetu ostaje ovaj energetski potencijal koji on dalje prenosi na vlasnike, korisnike ili okolinu…

Uopšte nije energetski isto da li ste pošteno kupili neki predmet ili nešto drugo, ili ste do toga došli na neki neprimeren način (krađa, „pozajmljivanje” iz preduzeća, prevara i slično). Stvar ništa ne menja ako je neko drugi to uradio za vas, odnosno ako ste nasledili ili dobili ukraden predmet. Vi lično ne snosite odgovornost ako dobijete takav predmet a ne znate njegovo poreklo, ali on i dalje nosi te vibracije u sebi: pobude i energiju kradljivca, sam čin krađe, kao i tugu, žaljenje i sve ono što je prethodni vlasnik „projektovao” u njega, a kao posledicu nestanka omiljene stvari.

Slično je i sa predmetima koji su bili u nečijem vlasništvu a koje ste vi nabavili, kupili (polovne stvari). Kod takvih nabavki treba biti veoma obazriv, jer na umu moramo imati par stvari. Prvo, takav predmet nosi u sebi energiju prethodnih vlasnika i svega ostalog o čemu govorimo a odnosi se na sve oblasti (kuća, nameštaj, vozilo, posuđe, odeća ili bilo koji drugi predmet). Drugo, treba voditi računa o tome iz kog razloga se ljudi nečega odriču i da li je to sa radošću ili sa žaljenjem i tugom zbog primoranosti na taj korak (npr.: nemaština, prodaja nakita, garderobe ili automobila da bi preživeli, otplatili dugove…). Izbegavajte tuđu garderobu i starinarnice, zbog svega onog o čemu smo već govorili u prethodnim nastavcima, odnosno, zbog različitih energetskih uticaja.

Situacija je ozbiljna i sa nađenim stvarima. Najbolje je da prođete pored nekog izgubljenog predmeta, makar bio zlatni prsten. Uzmete li ga za sebe, najmanje što možete da „pokupite” je tuga osobe koja je izgubila tu stvar. A i sami možete zamisliti šta sve još može da nosi jedan takav predmet.

Dobro bi bilo da se u ovom trenutku malo osvrnemo i na par prethodno pomenutih uzroka koji natapaju predmet određenim vibracijama, a koji, kako to obično biva, nikada ne idu sami, već ih je obično više u paketu, pa time i energetski potencijal date stvari dobija na intenzitetu i složenosti. Zamislite sad predmet koji je ukraden, koji je upio energiju prethodnog vlasnika, a ovaj je možda bio jako bolestan, a natapa ga sada i svojom tugom zbog nestanka, gde je svoje prste umešala i loša energija iz prostora, pa tu bi mogao da igra ulogu i sam materijal od koga je načinjen, kako je izrađen i korišćen… i slično. Koliko i kako će on sada delovati na novog vlasnika, da li će ovaj svojim pozitivnim vibracijama i ljubavlju to ublažiti ili ne, pitanje je na koje je teško odgovoriti i zavisi od konkretne situacije.

Ovakva situacija je i kada je neki predmet natopljen velikom količinom pozitivnih vibracija, ali koje ne moraju prijati sadašnjem korisniku. A zamislite kakvo li je tek zamešateljstvo kada su prisutne i jedne i druge vibracije, kada se prepliću pozitivne i negativne energije, kada se „bore” za primat… No, bez obzira na sve, bile u pitanju jedne ili druge vibracije, takav predmet je, ako je to moguće, neophodno energetski očistiti, neophodno je dovesti ga u neutralno i energetski pozitivno stanje, pa tek tada ga koristiti ili ostaviti (odbaciti).

U ovom trenutku je zgodno da vam objasnim jedan od načina za energetsko čišćenje i punjenje, kako predmeta, tako i vas lično, a po potrebi i prostora. Naime, radi se o procesu tokom koga su prisutna vizualizacija, pozitivne afirmacije i formule za energetsko čišćenje, kao i sve ono što prati takav proces – disanje, koncentracija, pozitivno usmerenje…

 

Kada govorimo o „ČISTOĆI” prvenstveno se misli na energetsku čistoću, odnosno na odsustvo negativne energije. To podrazumeva pražnjenje sebe, predmeta i prostora u kome živite i radite od negativne energije i punjenje pozitivnom.

Podrazumeva se da održavate higijenu na fizičkom nivou, ali ovde ćemo govoriti prvenstveno o energetskoj čistoći, načinima rada na energetskom nivou. Uz pomoć tehnika koje se nalaze u ovom tekstu moći ćete da eliminišete negativnu energiju i obezbedite pravilan i potpun dotok pozitivne energije, Božanske Ljubavi u vas, vaše Biopolje i prostor oko vas. Neprekidnim radom na svom samousavršavanju, psihomentalnim i fizičkim pročišćenjem i stalnim usmerenjem na pozitivno, doprinosimo poboljšanju kvaliteta života i ponovnom uspostavljanju energetskog sklada u nama i okruženju, koji je itekako poremećen, ponajviše ljudskim delovanjem. Prvenstveno je važno da više ne zagađujemo (fizički i energetski) život, ni mislima, ni rečima, pa ni delima, potom pročistimo zagađeno, a onda da idemo korak dalje, i počnemo da oplemenjujemo lični i zajednički život na svim nivoima.

Energetsko čišćenje bi trebalo praktikovati najmanje jednom dnevno, obavezno uveče pre nego li krenete u san, a ako je potrebno i više puta, u zavisnosti da li ste i koliko bili izloženi negativnim uticajima. Što više i redovnije održavate energetsku čistoću, to će vam biti sve lakše, a i sama čišćenja će ići sve brže.

Pre energetskog čišćenja prvo se fizički operete, a potom stanete, u kadi, okrenuti licem prema istoku i pustite da vam iz tuša teče (topla) voda na teme i sliva se sa prednje i zadnje strane, niz celo telo. Tokom čišćenja vizualizujte kako sve negativno, u vidu sive ili crne energije, odlazi ka centru svemira, ka Bogu, izvoru svetlosti, nikako u vodu, zemlju, stvari…!!! i tamo se to u zlatnoj svetlosti potpuno prečišćava u čistu svetlost. A istovremeno se sada vidi i kako odozgo, iz centra svemira, dolazi zlatna svetlost i ispunjava vas, i šireći se iz vas, osvetljava i prostor oko vas. Rekli smo da nikako ne odlazi nigde drugde do u centar svemira jer mi nemamo nikakvo pravo da sebe oslobađamo negativne energije a da pritom oko sebe nešto zagađujemo.

Dok vizualizujete ovaj proces ponavljajte u sebi sledeću formulu:

 

„MOLIM TE GOSPODE BOŽE DA SVE NEGATIVNO IZ MENE ZAUVEK ODE U SVEMIR SA SVIM SVOJIM POSLEDICAMA I DA BUDEM POTPUNO POZITIVAN/A I ISPUNJEN/A KREATIVNOM ENERGIJOM.”

 

Ponavljajte ovu formulu sve dok ne vidite ili osetite da ste se potpuno očistili i napunili kreativnom energijom.

Na isti način energetski čistite i predmete, samo što ćete vizualizovati kako iz njih odlazi sve negativno i oni se pune kreativnom energijom, i modifikovaćete formulu za čišćenje dodajući u nju umesto sebe predmet o kome je reč. Isto radite, sa modifikacijom formule i vizualizacije, i kada je reč o vašem prostoru. I iz predmeta, kao i iz prostora, vidite kako sve negativno odlazi u centar svemira a oni se pune pozitivnom energijom, i sve to propratite do kraja, dok sve ne postane potpuno pozitivno. Važno je da proces čišćenja dovedete do kraja, i kada ste vi, predmeti ili prostor u pitanju.

 

„MENTALNA” DETEKCIJA

 

Nakon niza tekstova o različitim izvorima vibracija koje nekom predmetu, delu ili celom prostoru daju energetski pečat, pozabavićemo se sada nanovo i određenim vrstama detekcije. Naime, pre toga smo govorili ukratko o pozitivnim i štetnim zračenjima i njihovom otkrivanju u prostoru, i to prvenstveno našim direktnim fizičkim prisustvom i radom, a sada ćemo se osvrnuti na samo mentalni rad, dakle, na detekcije kojima nismo direktno prisutni u datom prostoru ili vremenu, odnosno, one koje su vezane za druge dimenzije, a ne i materijalni nivo i prisutnost u nekom prostoru, kontaktu sa određenim ljudima i slično.

Za razliku od fizičke metode, mentalna radiestezija nema nikakvih ograničenja, ni prostornih, ni vremenskih. Može se primenjivati u svim situacijama, vremenskim uslovima i u svim oblastima istraživanja. Može se ići u prošlost ili budućnost, a najbezbednije, najlakše i najpreciznije je raditi u istoj vremenskoj ravni. Odlazak u budućnost zahteva veliko iskustvo i mnogo energije. Granicu između „mentalne” i „fizičke” radietezije je veoma teško striktno odrediti jer je prelaz veoma suptilan, odnosno, mentalna detekcija je, kao deo rada, uvek prisutna u bilo kojoj oblasti.

Kod ove tehnike osnovni pribor je sām radiestezista, odnosno njegova mogućnost koncentracije i mentalne vizualizacije. Uz to, osim malog viska i dinamičkog kruga (jednog pomoćnog elementa sa slovnim i brojnim oznakama), koriste se i crteži i projekti – geografske i topografske karte, planovi grada. Potrebne su još i olovke, lenjiri, papiri i pokazivač (olovka ili predmet sličan anteni, naš prst…). Pokazivač je predmet kojim se, pasivnom rukom, krećemo po kartama ili crtežima tražeći potrebne lokacije ili zračenja dok istovremeno kretanjem viska pratimo informacije. Uz to su tu i psihometrijski predmeti poput fotografija, nacrta, karti, ličnih stvari (veš, omiljene lutke, nakit, ključevi…) i slično.

Korisno je da se prilikom mentalne detekcije stana, to radi na crtežu koji je svojom rukom uradio vlasnik ili korisnik prostora. Tako on ulaže svoju energiju u skicu i time se produbljuje energetsko-mentalna veza i poboljšava preciznost detekcije. Rekli smo da je sve energija, prema tome su ovi predmeti nosioci energetske informacije, a mi povezivanjem sa tim vibracijama, posredstvom predmeta, možemo da komuniciramo i dobijamo željene podatke. Viši nivo mentalne komunikacije ne iziskuje ništa od sve one opreme, onaj ko radi je tada, jednostavno, otvoreni kanal koji direktno dobija sve informacije. To podrazumeva da smo dovoljno pročišćeni i da je naša mogućnost „viđenja” na zavidnom nivou.

Putem mentalne radiestezije može sve da se sazna. To podrazumeva otkrivanje podzemnih voda, ispitivanje terena, detekciju stana, zdravstvenu detekciju, otkrivanje svojih i tuđih afiniteta, pronalaženje nestalih stvari i mnogo toga drugog. Najvažnije je, pre svega, da svako sam otkrije Svoj Lični Put. Neki radiestezisti sarađuju i sa policijom pri otkrivanju podataka vezanih za zločin ili krađu. Upuštanje u te vode povezuje onoga ko istražuje sa „tim” energijama, sa negativnim vibracijama kriminalaca i nestalih osoba. Tada je istraživanju suprotstavljena ta druga strana koja unosi svoju energiju i ometa traženje. U takvim situacijama je mnogo teže otkriti istinu nego kada tražite neki svoj zatureni predmet.

Koliko može da se postigne mentalnom radiestezijom, zavisi od stepena pročišćenosti onoga ko radi. U ovom slučaju mentalni nivo preuzima ulogu svih drugih nivoa, kao i svih čula i uma i ostaje samo intuitivnost koja stupa u akciju i preko koje se dobijaju informacije. Sa jedne strane, mnogo je lakše raditi mentalno, ali se zato teže proveravaju odgovori. Rad je suptilniji, zračenja su drugačija nego na fizičkom nivou, ali i greške su češće. Može svašta da se dogodi ako čovek nije skoncentrisan. Kod fizičke detekcije malo je napornije raditi, kako vremensko-fizički, tako i zbog direktne izloženosti raznoraznim uticajima i zračenjima, ali se zato greške brzo vide i za nepažnju se odmah ispostavlja račun. Na mentalnom nivou možete da mislite i radite šta hoćete, teže se primećuje, ali ne brinite, sve ima svoje posledice. Zato je najbolje raditi mentalnu u kombinaciji sa fizičkom radiestezijom jer tako jedno dopunjuje drugo.

Mentalnu radiesteziju možemo najjednostavnije podeliti u par grupa po onome šta ispitujemo, a to bi bilo sledeće: ISPITIVANJE PROSTORA, TRAŽENJE NESTALIH PREDMETA, TRAŽENJE NESTALIH OSOBA, ZDRAVSTVENO ISPITIVANJE LJUDI SA LEČENJEM, LIČNO DUHOVNO TRAGANJE I RAZVIJANJE, kao i mnoga druga istraživanja, a što već zavisi od mašte i afiniteta onoga ko radi. Pokušaćemo da ukratko pojedinačno opišemo ove oblasti rada.

 

Detekcija prostora

Kod mentalne detekcije određenog stana (ili nekog drugog prostora), ide se pokazivačem po crtežu osnove i redom detektuju sva mesta i sve vrste uticaja, kao i prilikom fizičke metode. Rekli smo da je bolje da to bude svojeručno nacrtan plan (u razmeri 1:50) i bilo bi dobro da imamo sve podatke o osobama koje tu žive, kao i druge osnovne elemente: strane sveta, sprat i slično. No, ako svega toga nema, odredićemo to mentalno. Sva zračenja i mesta obeležimo odgovarajućim simbolima i bojama, uz legendu i propratni tekst, što važi i za fizičku detekciju.

Takođe, na ovaj način možete odrediti mentalno i sve odgovarajuće boje u prostoru, raspored biljaka, mesta za TV aparate, muzičke uređaje, ogledala… Na isti način dolazimo i do podataka da li je potrebna i neka (i koja) energetska zaštita, elementi za oplemenjivanje prostora (razni energetski lekovi, kristali…) i slično. Sve potrebne informacije i kombinacije su nam dostupne, samo od nas zavisi kako ćemo i u kom smeru tragati.

Isto je i kod mentalne detekcije podzemnih voda koje će se koristiti za piće, pronalaženja nafte, ruda, minerala i drugih ispitivanja. Potrebne su karte i crteži i onda određujemo izdašnost, dubinu, kvalitet, mesto kopanja i ostale karakteristike traženog.

Kada se ispituje teren na kome se planira gradnja koriste se geografske karte, crteži i sve one podloge koje nam mogu koristiti. Ako još nije određeno kreće se prvo od pronalaženja oblasti koja je povoljna za osobe i/ili namenu samog objekta, pa onda sve detaljnije do samog mesta i prostorne orijentacije objekta, kao i njegovog spoljnog oblika, a onda i unutrašnjeg rasporeda. Ako je lokacija već definisana traži se samo mesto, oblik i unutrašnji raspored. Potom se ide dalje, određuju se sva pozitivna i štetna mesta, ključne tačke u prostoru, mesta za ležajeve, odmor, rad, duža zadržavanja…

Na ovaj način, a uz korišćenje potrebnih podloga, možemo odrediti lokaciju za vikendicu, deo grada povoljan za kupovinu stana, odrediti veće ili manje delove prostora (nekog dela ili celog grada, ili širih prostora) sa pozitivnim ili štetnim zračenjima.

Kao što smo i rekli za ovu vrstu detekcije, najpovoljnije je da prostor ispitujemo kombinovano, po mogućstvu prvo mentalno, kako bismo se pripremili, a potom i fizički na samoj lokaciji, pa onda sve to sagledati i uobličiti u kompletnu sliku, analizirati i konačno doneti predlog i odluku šta činiti i kako rešiti datu situaciju.

 

„MENTALNA” DETEKCIJA – Nestali predmeti i osobe

 

Nastavljamo sa sledećom oblašću koja je jako interesantna i često je polje istraživanja u radiesteziji, bitna i za početnike koji vežbaju, a i za iskusne praktičare koji pomažu drugima. Naime, reč je o potrazi za izgubljenim, nestalim ili zaturenim predmetima. Ova oblast potrage u radiesteziji veoma često ima za potrebu samo mentalnu detekciju jer onaj ko to radi za druge osobe, odnosno tuđe predmete, nije i sām prisutan u datom prostoru, a neretko je prisutna i vremenska distanca.

Za početnike koji su tek zakoračili u vode radiestezije ovo je zanimljiva oblast koja daje mogućnost da vežbaju, da postepeno prate sopstveni pomak. Kreće se od najjednostavnijih situacija, od potrage za ličnim zaturenim ili izgubljenim predmetima, prvo u svojoj kući, gde odmah mogu i da se provere rezultati, a i da se paralelno sa mentalnim traganjem ujedno i fizički krene u potragu po prostoru.

Ko je odlučio da malo vežba, videće, veoma je zanimljivo, korisno i osim sopstvenog razvoja u radiesteziji eto prilike i da se nađe neki predmet koji je možda odavno nestao i zaboravljen, ili neki préko potreban, za kojim se već traga neko vreme. Kasnije, kako sazrevamo u radu, možemo i svojim prijateljima potražiti nestale stvari, a to je moguće i bez našeg prisustva u njihovom prostoru, dovoljno je da nas oni zamole i mi to možemo uraditi jednostavno i lako i iz svog stana.

Radi sticanja iskustva, razvoja i prakse u radu, možemo zamoliti i nekog od ukućana da negde sakrije određene predmete, koje ćemo mi onda potražiti mentalno, a posle i fizičkom radiestezijskom metodom i tako vežbati. Kao i u svemu drugom, tako i ovde rad donosi sigurnost, preciznost i stabilnost u dobijanju informacija, i za početnike je važno da se ne vezuju za prve korake koji mogu biti „početnička sreća”, ali isto tako i sa puno grešaka.

Osim ovih jednostavnih i potrebnih koraka, dalji rad od nas iziskuje da se ponesemo i sa složenijim situacijama, čak i izuzetno teškim i energetski negativnim, gde je potrebno mnogo znanja, iskustva, visprenosti, ali i lične energetske snage i zaštićenosti. Naime, osim nestalih, izgubljenih stvari, od radiestezista se često očekuje i traži da pomognu i kod pronalaženja ukradenih predmeta, u rasvetljavanju pljački, krađe automobila, nakita, novca i slično…

Pronalazači ukradenih stvari, posebno kada je nešto ozbiljnije u pitanju, veliki novac, automobili, nakit…, moraju biti spremni da plate cenu uspeha, ukoliko imaju pozitivnih rezultata u svom poslu. Velike energije su u igri, što raste i sa ulogom koji je u igri. Lopovi sa druge strane energetski ometaju potragu, jer ne žele da budu otkriveni, a to često nije samo jedan čovek, nekad je u pitanju i veći kriminal.

Onaj ko traga sa ove strane treba da probije te blokade i da stigne do rešenja. Potrebno je da se poveže sa tim vibracijama da bi se postigli rezultati. Ako radiestezista ne može da kontroliše situaciju do kraja, i ne prekine li energetsku vezu i ne očisti se posle rada, može da ima probleme. Pošto se prilikom traganja povezuje sa tim negativnim vibracijama, a ako nakon toga nije prekinuo tu vezu, on je tada kao antena koja emituje tu frekvenciju, kao svetionik koji priziva svog lopova. Može se dogoditi da onda on ima probleme i da čak i njemu nešto nestane.

Da bi se neko bavio ovim poslom, mora znati šta stoji iza svega toga. Malo ljudi može ovo uspešno da radi i opstane duže vreme. Za to je potrebna posebna vrsta ljudi i mislim da je veoma jasno ko i kada to može da radi. Sigurno ne početnici, pa ni svi iskusni praktičari.

 

Nestale osobe

Kod ovog mentalnog radiestezijskog rada situacija je malo drugačija od prethodne. Ovde su energije različite, motivi i potrebe raznorazne, razlozi drugačiji. Ovde treba biti obazriviji na jedan drugi način, nije toliko opasno i negativno po onoga ko traga, ali zato i tu postoje određena pravila kako postupati jer se radi o ljudima a ne predmetima. I ovo traganje nikako ne preporučujem početnicima, pa ni iskusnijim praktikantima.

Kada nekoga angažuju da traži nestale predmete, a posebno nestale osobe potrebno je prvo proveriti ko je osoba koja naručuje potragu, koja je svrha i sa kojim pobudama ona to traži od radiesteziste. Ne dolaze svi sa časnim namerama, zato treba biti oprezan. Može se dogoditi da potragu za nestalom osobom naručuje napušteni, ljubomorni i agresivni muž, koji je zlostavljao ženu, a ova je pobegla od njega, ne želi da da se vrati, a ovaj bi da se osveti ili nešto slično. Ili su u pitanju sumnjive osobe i još sumnjiviji, kradeni predmeti, međusobna razračunavanja… I sami možete zamisliti kakvih sve kombinacija, slučajeva i pobuda ima… život ima više kombinacija nego što to možemo i zamisliti.

Kada je u pitanju traganje za nestalim osobama, na početku je neophodno saznati da li uopšte smemo da se upuštamo u to traganje, i ako to možemo i naručioci su pošteni ljudi sa časnim namerama, krećemo dalje. Sledeći korak je provera da li je tražena osoba u fizičkom obliku živa, i ukoliko jeste, onda smo dužni da saznamo da li je ona svojevoljno otišla, bez želje da bude pronađena.

Ako je osoba svojevoljno otišla, mi nemamo nikakvo pravo da je tražimo, jer ona ima svoje razloge zbog kojih nije ostavila informaciju o odlasku (gore pomenuti agresivni i ljubomorni muž ili ko-zna-šta-drugo). Naravno, ako je reč o odrasloj punoletnoj, zdravoj i svesnoj osobi, mi nemamo pravo da zadiremo u njenu slobodu i odluku. Ali, ako je tražena osoba maloletna ili mentalno bolesna onda možemo nastaviti potragu. O ovome moramo ozbiljno voditi računa da ne bi bilo kasnije problema i po nas, dotičnu osobu i sve ostale.

No, ukoliko osoba nije svojevoljno nestala, onda se proverava da li se izgubila ili je oteta i nastavljamo dalje da je tražimo. Isto važi i ukoliko nije živa, nastavljamo da tragamo za njom (ili za njenim fizičkim ostacima, bolje rečeno), a procedura je sada ista za sve slučajeve.

Ukoliko je osoba oteta, nestala ili fizički mrtva, nastavljamo potragu i prvo krećemo od toga da saznamo gde je ostavila poslednji trag, pa dalje idemo sve dublje i detaljnije… Možemo koristiti karte, planove grada i slično, kao i pomoćne psihometrijske predmete koji nas povezuju sa datom osobom i situacijom, poput ličnih stvari, pramena kose, fotografije… Tragajući idemo od kontinenta, preko države, grada, kvarta, ulice…, sve do konačne tačke (kuća, šuma…) gde je tražena osoba.

Ima radiestezista koji sarađuju i sa policijom u rasvetljavanjima raznih komplikovanih slučajeva, ponajčešće tamo gde nema nekih tragova, motiva i slično, gde je teško krenuti, ali zato i jeste ovo veoma interesantno i izazovno, a moguće je postići i zavidne rezultate.

I ovde oni koji se bave ovakvim istraživanjima moraju biti ljudi posebnog kova, dara i predispozicijā za ovakav posao. Ovo nije za svakoga, možemo bolje reći da je to za posebne tragače. A opšta pravila lične zaštite, energetskog čišćenja i nevezivanja ne moraju posebno da se naglašavaju.

 

„MENTALNA” DETEKCIJA – Zdravstvena Detekcija

 

U prethodnim brojevima smo govorili o mentalnom ispitivanju prostora, o traganju za izgubljenim ili zaturenim predmetima, kao i potrazi za nestalim osobama. Pronalaženje predmeta i ispitivanje energetskih uticaja u prostoru je nešto lakše, odnosno, jednostavnije za početnike, dok traženje nestalih osoba zahteva ozbiljniji rad, što nas očekuje i kod Zdravstvene Detekcije.

Ljudski energetski sistem i svi njegovi nivoi su veoma složena priča, pa i znanje ovde mora biti na nivou, kao i odgovornost koju preuzimamo na sebe baveći se zdravstvenim problemima drugih ljudi, dijagnostikovanjem njihovog stanja, pronalaženjem uzroka bolesti, kao i mogućim terapijama kojima to možemo rešiti.

Kako je pitanje zdravlja osnovno pitanje života, tako se svi mi na različite načine interesujemo i bavimo time, brinući se, kako za svoje, pa tako i za zdravlje drugih ljudi. Tako je i interesovanje za radiesteziju, a kada je ova tema u pitanju, različito, pa čak i potpuno suprotno, i po prihvatanju ili odbacivanju radiestezije kod isceljivanja, a isto tako i stizanje do zdravstvene radiestezijske detekcije iz pravca medicine, odnosno suprotno, ulaženje u problematiku lečenja polazeći od same radiestezije.

Naime, jedni su oni koji su do bavljenja isceliteljskim poslom došli iz ugla radiestezije, a drugi su oni koji su se na neki način već bavili pitanjem ljudskog zdravlja, a onda se upoznali i sa radiestezijom i primenjuju je u svom radu kao osnovnu ili pomoćnu metodu za dijagnozu, energetska čišćenja i lečenja, za određivanje terapije i tome slično. No, kako god bilo i odakle ušli u sve to, i dalje primena radiestezije pri isceljivanju ljudi ima veliku ulogu i izuzetno nam skraćuje i čini rad mnogo lakšim i preciznijim.

I sam sam lično mnoge ljude obučavao Radiesteziju i upravo to i govorim iz ličnog iskustva. Mnogi od njih su i doktori zvanične medicine, odnosno, medicinski radnici ili su na neki način već imali dodir sa lečenjem. Puno je i onih koji se bave nekom od „alternativnih” – tradicionalnih, prirodnih disciplina isceljivanja poput travarstva, homeopatije, različitih tehnika masaže, kristaloterapijom… i svima njima radiestezija dodatno pomaže u radu. Primenom radiestezije tokom proces ispitivanja samog pacijenta, odnosno i kasnije tokom traženja rešenja, izuzetno se olakšava i ubrzava proces, koji na ovaj način dobija i na preciznosti i kvalitetu jer se tako otvaraju nove dimenzije našeg života, čovek se sagledava dublje, pa samim tim i proces nastajanja bolesti i ponovnog uspostavljanja zdravlja seže do same suštine.

Pre nego li krenemo u samu zdravstvenu detekciju primenom mentalne ili direktne radiestezijske metode, pozabavićemo se malo opisom čoveka u energetskom smislu i osnovnim objašnjenjima koja su nam neophodna na samom startu. Kasnije, kako radimo, tako praksa donosi iskustvo i dalji razvoj. Naravno, osim same radiestezije izuzetno je važno da se upoznamo i sa raznim metodama isceljivanja, kako oficijelne medicine, tako i ostalih metoda, što smo već pomenuli.

Kod proučavanja ljudskog energetskog sistema osvrnućemo se u par reči na osnovne kategorije koje nas čine ovakvima kakvi jesmo, nivoe na kojima egzistiramo, počevši od naših tela, energetskih centara, tokova i slojeva koji to povezuju. Da ne bi došlo do zabune, važno je znati da je sve ovo međusobno povezano, da se prožima, da čini jedinstveni biološkoenergetski sistem. Fizičko telo nije odvojeno od astralnog i drugih, već su to samo različiti vibratorni nivoi jedne celine i „prolaze” jedan kroz drugi. Ovo možete zamisliti kao svetlost koja se sastoji od spektra duginih boja, koje odvojene i pojedinačno posmatrane imaju svoju boju, vibraciju, zvuk, a sve zajedno daju belu svetlost.

Naša egzistencija se odvija kroz Duhovno, Mentalno, Astralno i Fizičko telo, čiji Energetski centri, čakre, predstavljaju određene nivoe naše svesti, kroz njenu evoluciju. Moram naglasiti da se mi razvijamo kroz duhovnu, evoluciju svesti i da to prati materijalni proces, a ne obratno. No, vatimo se mi našim telima i čakrama i dodajmo da su ona okružena i povezana višeslojnim energetskim omotačima ili slojevima koji se zovu Aure. Često se ovaj pojam uzima kao naziv za ceo omotač, odnosno naše energetsko polje, ali ja koristim kompleksniji pojam Ljudsko Biopolje, koji obuhvata ceo Ljudski energetski sistem, gde su aure samo određeni slojevi ili različiti stepeni vibracija našeg sistema.

Duhovno telo je najviše vibracije, jedinstveni zapis božanske energije, naša čista svest i impuls Ličnog Puta, zlatni kalup po kome mi nastajemo, razvijamo se, živimo i ostvarujemo se. Iz njega dalje nastaju ostali nivoi.

Mentalno telo je nešto niži nivo postojanja, ali je to viša vibracija od ostalih ravni, i viša kategorija svesti od uma (racia i još nižih nivoa – emocija, podsvesti, instinkata) koji je vezan za materijalno telo. Ovo je viši mentalni nivo. Ovde ideje dobijaju svoju jasnu sliku, naš Put se konkretizuje u ideju određenog životnog zadatka, sa svim njegovim koracima. Spektar vibracija i boja ovog tela ide od srebrne, blještavo bele sa zlatnim primesama, preko ljubičaste, indigoplave, do svetlo plave.

Astralno telo je još gušća vibracija, malo suptilnija od fizičkog tela. Vezano je za nivo energije ljubavi koja ideji sa mentalnog plana daje materijalizaciju. Ne zaboravimo, samo ljubavlju možemo sve da stvaramo i za to je zaslužan ovaj nivo. Naši snovi su u najvećem broju slučajeva veza sa ovim telom. Vibracije mogu da budu različite, ali se spektar najčešće kreće od roze do smaragdnozelene. Ovaj nivo je jako veliki i složen, naravno, kao i ostali, pa nam ovaj nivo komunikacije putem tekstova pruža mogućnost da samo sve ovo ovlaš napomenemo. Za dublje upoznavanje je potrebno proučavanje odgovarajuće literature, kao i lično istraživanje kroz psihomentalne meditativne i isceliteljske tehnike.

Fizičko telo predstavlja najniži i najgrublji deo vibracija našeg energetskog sistema. Ovo telo se sastoji od više slojeva – racinalnog, emotivnog i instiktivnog nivoa, sve do materije, koja je i sama energija, ali njen najgrublji oblik. Naše fizičko telo je samo konkretan oblik ispoljavanja duhovnog impulsa, preko mentalnog i astralnog nivoa, što kroz određenu formu sa svim delovima, organima, sistemima i funkcijom, smislom i ulogom u sveopštoj igri života kreira Božanska energija, koja je suština, sve povezuje i drži na okupu, dajući svakoj Ljudskoj Iskri jedinstven pečat.

O Čakrama, energetskim centrima, i Aurama, slojevima energije, govorićemo u narednom broju, pa tek onda ulazimo u samu Zdravstvenu Detekciju.

 

„MENTALNA” DETEKCIJA – Zdravstvena Detekcija 2

 

Nastavljamo naše druženje, pa nakon opisa naših energetskih Tela, prelazimo na objašnjenja Energetskih centara – Čakri, kao i osnovnih podataka o našim Aurama – energetskim slojevima.

 

ENERGETSKI CENTRI  se nazivaju čakre, energetski točkovi, vrtlozi, pupkovi. Nalaze se u predelu nervnih spletova, na kičmi. To su centralne tačke komunikacije svih naših tela, aura i energetskih tokova u nama i sa okolinom. Sa okolinom komuniciramo energetskim vrtlozima koji izviru iz čakri i uviru u njih. Svetlosna energija se spiralno kreće od čakre u spoljašnju sredinu i vraća nazad. Imamo sedam glavnih centara – kuglica zgusnute svetlosti na nivou fizičkog tela i još dva iznad njega, ukupno devet vezanih za ljudsko postojanje u ovom trenutku.

        Ovi centri su različiti nivoi naše svesti. Deveti energetski centar je Naša Čista Svest, Naš Put. Osim navedenih devet postoje još neki niži i viši centri, ali ih sada nećemo obrađivati i nisu toliko bitni za čoveka. Određene čakre – druga, treća, četvrta, peta i šesta imaju svoj prednji i zadnji vrtlog, odnosno aspekt, koji se gledano od spolja, kada su pravilno usmerene, okreću u pravcu kazaljke na satu. Od same čakre do aspekta vodi jedan energetski kanalčić. Prva i sedma čakra imaju samo po jedan aspekt. Energetski vrtlog sedmog centra, koji je smešten na temenu glave, gledano odozgo vrti se u pravcu kazaljke na satu. Kod prve čakre, koja je smeštena između polnog organa i anusa, vrtlog se, gledajući odozdo, vrti u pozitivnom pravcu.

        Osim glavnih, u našem telu se nalaze još dvadeset jedan sporedan i sto četrdeset i četiri pomoćna energetska centra. Sve ove tačke povezuju energetski tokovi, kanali, od glavnog stuba duž kičme, preko većih meridijana, do najsitnijih, čime je uspostavljena mreža koja pokriva i snabdeva ceo organizam energijom.

 

Počev odozdo na gore nabrojaćemo glavne energetske centre, odnosno njihovu fiziološku lokaciju.

 

Prvi je smešten u predelu krsno – trtičnog pleksusa, u predelu perineuma kod muškaraca i cerviksa kod žena. Nalazi se između polnog organa i analnog otvora, par santimetara unutra. Vezan je za materijalizaciju našeg Puta, instinkte, potpunu kontrolu nad svim telesnim funkcijama i za element zemlju. Jasne je, čiste crvene boje.

Drugi centar je na mestu karličnog pleksusa, na kičmi, u visini stidne kosti, odnosno repka. Važan je kao središte naše seksualne – životne energije i karme (nasleđa iz prethodnih života). Za njega se vezuje dominacija, emotivnost i element voda. Narandžast je.

Treći centar vezujemo za solarni pleksus. On je rezervoar naše životne energije, gde vršimo njenu akumulaciju, da bismo je upotrebili za sve neophodne telesne i psihomentalne procese. Nalazi se u predelu trbuha, na kičmi, na polovini rastojanja između pupka i grudne kosti. Ovo je najviši nivo fizičkog tela i vezan je za racionalno znanje, um. Vlada elementom vatre. Treća čakra je tople žute boje, sa primesama zlatne.

Četvrti centar se nalazi u kardijalnom pleksusu, na kičmi, u visini sredine grudne kosti. Vezujemo ga za srce, on je centar bezuslovne ljubavi, stvaralačke, univerzalne energije. Potpunim otvaranjem ovog centra u stanju smo da kontrolišemo i usmeravamo svoju životnu energiju, oslobodimo se vezanosti za materiju, čula. Njegov elemenat je vazduh i povezan je sa astralnim nivoom. Boja je smaragdno zelena.

Peti se nalazi uz faringel i laringel pleksus, na kičmi, u visini vratne jamice. Centar je volje, vere i samopouzdanja. Predstavlja potpuno znanje o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, sposobnost egzistiranja bez hrane, besmrtnost. Ujedinjuje Ljubav i Spoznaju, sve naše potencijale na putu beskonačnog razvoja. Ovaj centar ima svetloplavu boju.

Šesti se nalazi u kaverninom pleksusu, u centru glave, na vrhu moždanog stabla, gde je epifiza. Komandni je centar. To je viši mentalni nivo. Njegovim otvaranjem dolazimo do vidovitosti, do potpunog Znanja, spoznaje svog Puta. Ljubičast je.

Sedmi je na vrhu glave, na temenu, najviši je centar u fizičkom telu. Predstavlja prevazilaženje prostora i vremena. Boja mu je bela sa primesom zlatnih niti.

Osmi centar je izvan fizičkog tela, na pola metra iznad glave, najviša je tačka mentalnog nivoa i donosi prevazilaženje, slobodu, dostizanje kristalno jasnog uvida i poimanje stvarnosti kakva jeste. Kristalno jasna srebrna boja.

Deveti centar se nalazi metar iznad glave. Deveti nivo je naš Lični Put, Duhovno telo, naša potpuna integrisanost sa Najvišim oblikom svesti i duha, sa Božanskom energijom, potpuna samorealizacija. Zlatne je boje.

 

Boje svih čakri su čiste, svetle, blještave.

 

Tek kada su svi centri potpuno otvoreni, pročišćeni, uravnoteženi i pozitivno usmereni, možemo reći da smo svoj sveukupni razvoj doveli do optimalnog stanja, zdravlja na svim nivoima. Ne treba posebno razvijati samo neke energetske centre, već ih treba postepeno, sve zajedno harmonizovati, čistiti od negativne energije, usmeravati da vrše funkciju našeg Puta i potpuno otvoriti. To ćemo najbolje uspeti vizualizacijom zlatnog svetlosnog toka koji prolazi kroz sve čakre, sve ih otvara, oslobađa od nepotrebnih sadržaja i puni najvišom vibracijom.

 

AURE su energetska polja različitih vibracija koja poseduju sva naša tela. One su energetski slojevi koji nas okružuju i preko kojih mi komuniciramo sa okolinom, a koji nam prenose informacije sa različitih energetskih nivoa. Svako telo ima više slojeva, od kojih je svaki povezan sa određenom čakrom. Sva tela, čakre i aure imaju svoje posebne specifične vibracije i funkcije i međusobno se prožimaju u stalnom kretanju i promenama. Posmatrano od fizičkog tela na gore, odnosno od prve čakre nadalje vibracije su sve više, suptilnije. Kao i čakre, tako i tela i aure imaju svoje specifične boje koje treba da budu čiste, svetle i jasne. Radom na svom duhovnom samousavršavanju razvijamo, čistimo i jačamo sve nivoe svoje egzistencije.

Kod pacijenta čakre mogu da budu blokirane, mogu da funkcionišu slabijim intenzitetom, da su iskrivljene ili da se vrte u suprotnom smeru od prirodnog, pravilnog (smer kretanja kazaljke na satu posmatrano od spolja ka telu).

Za normalno funkcionisanje našeg organizma čakre treba da budu uravnotežene. Kod detekcije otkrivamo na kojoj je čakri (nivou) problem, da li je na prednjem ili zadnjem aspektu. Zadnji su voljni i pasivni, preko njih se više prima energija i lakše se utiče na osobu. Prednji su emotivni, aktivni, oni preko kojih se više emituje energija. Osim blokiranosti i nepravilnog kretanja energije na nivou glavnih energetskih centara, nesklad se dalje prenosi i na manje centre (sve do akupunkturnih tačaka), kao i na glavne i sporedne tokove koji ih povezuju. Taj energetski disbalans se dalje proširuje do različitih sistema u organizmu, sve do nepravilnog funkcionisanja i samih ćelija, a time nastaju i određeni psihomentalni i fizički problemi i bolesti.

 

Nastaviće se…

 

Beograd, januar-decembar 2006.

 

Autor drži kurseve, predavanja i vežbe iz oblasti zdravog života, duhovnog razvoja, masaže, kristaloterapije, radiestezije, zaštite i oplemenjivanja prostora i obezbeđuje potreban pribor i kristale. Pisac je knjigā „PUT LJUBAVI I SAVRŠENSTVA” i „EKOLOGIJA SVESTI - BIORADIESTEZIJA”.

Informacije: +381 (0)11 2 761 980  ili +381 (0)11 3 342 267 ili  +381 64 61 25 897

E-mail:  aurel@ptt.rs