Izvodi iz recenzija dela Spasoja Vlajića
Miroslava Petrović

 

Svest kao peta dimenzija

 

Ako se te moje nade ispune, najslađa misao biće mi da je to delo jednog Srbina.

Nikola Tesla

 

Rad Spasoja Vlajića, autora mnogih formula i otkrića, prate česta pitanja i nedoumice: da li je reč o fizičaru koji istražuje fenomen svesti i skriveni poredak u prirodi, ili o okultisti i putniku u onostrano; izumitelju u oblasti tehnologije svesti, ili umetniku i maštaru; naučniku ili mistiku?

Odgovore na ova pitanja daju nam poznate i merodavne ličnosti iz kulture, teologije i nauke.

Spasoje Vlajić rođen je 4. aprila 1946. godine, u Žarkovu (Beograd), od oca Radomira i majke Drage, rođene Selaković.

Diplomirani je inženjer kristalografije (fizika čvrstog stanja) i nastavnik informatike.

Istražuje psihofizičku vezu mehaničke energije glasova sa elektromagnetnom energijom nervnih impulsa i moždanih talasa. Pet godina je radio u Zapadnoj Nemačkoj (1988-1993) gde je obavljao svoja istraživanja.

Radovi su mu prevođeni na francuski, engleski, grčki jezik...

Objavio je više naučnih članaka, raznih tekstova i knjiga od kojih su najznačajnije: Svetlosna formula (1984), Svetlost i čula (1986, sa Jovanom Savkovićem), Nova (meta)fizika (1992), Lečenje zvukom i bojama (1992), Naum (1993), Luča (1994), Slovo (1995), Svestna formula (1996), Prvi svetski parapsihološki rat (1998), Prvi svetski antihrišćanski rat (1999), Istorija budućnosti (2000), Svest i naduzročni poredak prirode (2001), Etrurska tajna (2001), Teslini milenijumski darovi (2002), Fizika i tehnologija svesti (u pripremi).

 

 

Naučnik i književnik

 

U naučnim krugovima i široj javnosti Spasoje Vlajić je poznat po otkriću više zakona i obrazaca od kojih su najznačajniji svetlosna formula, svestna formula, formula za ostvarenje želja...

Prvi je otkrio i objasnio delovanje do sada nepoznatog međudejstva u prirodi koje je imenovao silom značenja ili petom silom. Pronašao je misaono-sinhroni motor. Zapaženi su mu radovi o simetriji, sinhronicitetu, višim dimenzijama i naduzročnom poretku. Otkrio je i pokazao fizičku (svetlosnu) osnovu duhovnih praslika (arhetipova)...

Po mišljenju stručnjaka, otkrića Spasoja Vlajića mogla bi da imaju epohalni značaj u razvoju nove tehnologije zasnovane na korišćenju energije misli ispoljene i preko zračenja moždanih ćelija. Njegova formula za ostvarenje želja i misaono sinhroni motor (vedtor) u samim su temeljima nove fizike i tehnologije svesti.

Na početku svog rada Spasoje Vlajić ostavio je značajni trag u umetnosti. Jedan je od trojice osnivača signalističkog književnog pokreta.

Koliki je doprinos Spasoja Vlajića u različitim oblastima (fizika, nauka o jeziku, psihologija, psihofizika, filozofija, književnost...) svedoče njegove knjige, ali i mišljenja vodećih stručnjaka u navedenim oblastima koje ćemo delimično navesti.

 

 

Izazovna pitanja

 

„Razvijajući svoje poetsko delo, Spasoje Vlajić ide dalje od Barta: baveći se tonskim, vokalnim i značenjskim osobinama reči i prevodeći ih na fotonske i elektronske vrednosti, došao je do otkrića da jezik počiva na jednom energetskom principu u samoj svojoj dubinskoj strukturi, koja (ta energetska vrednost) otkriva i samo značenje jezika.”

Ljubiša Jocić, književnik i književni kritičar (Delo, 1976)

 

„Pred bujicom praktičnih rezultata sve je teže prećutati izazov pitanja: da li signalizam Miroljuba Todorovića, budeći potencijal našeg mentaliteta, postepeno menja smer poetsko-naučne misli u kojoj smo dosada obično sledili podsticaje sa strane? Pitanje je smelo. Međutim, možda je odgovor na njega već sadržan u svetlosnoj formuli Spasoja Vlajića!?”

Milivoje Pavlović, publicista, nekadašnji republički ministar za informacije (Zbornik Signalizam – avangardni stvaralački pokret, 1984)

 

„Od tog trenutka, kad se naša trojka okupila oko zajedničke ideje (Miroljub Todorović, Spasoje Vlajić i Zoran Popović), počinje vreme signalizma kao organizovanog  stvaralačkog pokreta.”

Miroljub Todorović, književnik i književni kritičar (knjiga Milivoja Pavlovića Svet u signalima, 1996)

 

„Pesme/traktati Spasoja Vlajića izazvale su više afirmativnih reakcija pesnika signalizma ili pristalica ovoga pokreta... Dovodeći u vezu Vlajićevo fizičko-matematičko istraživanje glasova sa učenjima savremenih fizičara, lingvista, filozofa, i td., Ljubiša Jocić je Vlajićeve napore da dešifruje totalitet sveta, jezika i svemira smatrao logičkom avanturom savremenog čoveka.

Bez obzira na to da li Pavlovićeva tvrdnja da svetlosna formula ‚predstavlja pravi primer signalističke umetnosti’ izdržava kritičku analizu ili ne, može se reći da je u pesničkom i naučno-istraživačkom radu Spasoja Vlajića scijentizam dobio novi polet pa i smer...”

Dr Živan Živković, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu (knjiga Signalizam, 1994)

 

„Za određivanje akustičke prirode glasova srpskohrvatskog jezika Pavle Ivić i Asim Peco izradili su sve potrebne spektrograme. Spasoje Vlajić sličnom metodom izradio je za naš jezik tabelu svetlosnih stanja glasova koja se pokazuje u bilionima herca, univerzalnoj meri svetlosti...

Svetlosna azbuka – kako ovu teoriju naziva sam autor i kako je objašnjava – na jedan novi način ponire u materijalno-energetsko tkivo sveta, ali isto tako osluškuje i tumači najskrivenije tajne smeštene u zabačenim ili ozloglašenim mestima religije, alhemije i kabale.

Tako se jezik-tajna pušta u jezik-psihu da tu potraži tragove i iskonskog, mitskog shvatanja, znake duhovnih praslika, koje ostaju ipak na svoj način neizbrisive u mentalnim poljima čovekove svesti...”

Dr Vojislav I. Ilić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu (knjiga Nova (meta)fizika, 1992)

 

 

Teorija o čistoj energiji

 

„Matematičko iskazivanje hromofonske relacije bilo je nužan uslov za osvešćivanje svetlosne formule i razvoj Vlajićeve nove (meta)fizike uopšte, u kojoj osećam sažimanje istorije mudrosti najviših posvećenika tajnih društava, osnivača dosadašnjih civilizacija. U Vlajićevom delu vidim svedočenje o najdubljem savremenom potresu sveta, kome smo mi epicentar, a o čemu, na žalost, taj isti svet nema još jasnog saznanja. Ne zna se u nauci još ni ono što je naš autor već dobro proučio i doveo do operacionalne tehnike, do inženjeringa budućnosti, ne zna se da ‚svaka misao potresa zemlju’ i da je čarolija imenovanja put do razumevanja kosmičkih tajni...

Ono što Vlajićevo učenje egzaktno utemeljuje, svakako je činjenica da je celokupno kosmičko zbivanje zasnovano na energetskoj fotonskoj razmeni, dakle na svetlosti, koja je materijalni izraz čiste energije ili duha.

Vlajićeva ‚čista energija’ je misaona zakonitost... Ljudskim molitvama, naukama i umetnošću, samo se usaglašavamo sa tim najvišim Zakonom.”

Dr Velimir Abramović, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (recenzija knjige Slovo, 1995)

 

„Knjiga koja je pred nama otišla je u visine teorije eminentnog. Kako i zašto? Iz prostog razloga otišla je zato tako daleko jer je uspela da prodre iz fizičkog svijeta, odnosno ovog čvrstog svijeta po kome se krećemo, koji trošimo i mrvimo, tako da kažemo, u dalje, dublje slojeve i psihičkoga i umnoga i estetskoga...”

Protojerej dr Dimitrije Kalezić, profesor i nekadašnji dekan Bogoslovskog fakulteta u Beogradu (rečeno na promociji knjige Spasoja Vlajića Nova (meta)fizika, 15. maja 1992)

 

„Ponovo se nalazimo pred jednom novom zagonetkom. Jedan novi pristup zagonetnim silama kojima je ispunjen čovek...

Ako se udubimo u taj svet koji nam otkriva svetlosna formula, pred nama se ukazuje privlačna, promišljena i svojevrsna interpretacija jednog sveta koji nam je do sada ostajao po strani... Naime, Vlajić je na sebi svojstven način pokušao da spoji savremenu tehniku sa ‚onostranim’ svetom i tako zbriše barijeru – koju do sada gotovo niko nije uspeo.”

Prim.dr Tihomir Jovanović, neuropsihijatar, direktor ‚F’ odeljenja Psihijatrijske klinike „Laza Lazarević” u Beogradu (knjiga Lečenje zvukom i bojama, 1992)

 

 

Kvantifikacija zvuka i svetlosti

 

„Od vremena dokaza Kirlijanovom fotografijom, nije sporna energetska realnost sveta.

No, mali je broj naučnika koji se usuđuju da je dokazuju, iako se uočava da najveći doprinos razumevanju daje kvantna fizika. Njemu (Vlajiću) je pošlo za rukom da egzaktnim matematičkim modelom dokaže duboku vezu zvuka i svetlosti-boja, kao entiteta energija...

Otkrivši pravi smisao jezika kroz kvantifikaciju zvuka, ušao je na velika vrata u istraživanje energetskog modela realnosti zajedno sa mnogim istraživačima, zajedno sa Lovenom, Rajhom, Piraksosom, Veretom, koji su kroz organske energije i bioenergetiku, pokušali da razreše problem psihosomatskih bolesti.

Istraživanja Spasoja Vlajića dovode ga do suštinske veze, metafizičkog i realnog sveta te mu zbog dubine otkrića daju snagu, za koju je Ajnštajn rekao ‚da mu je osećaj kosmičke pobožnosti najjači i najplemenitiji podsticaj naučnog istraživanja’.”

Dr Olga Milosavljević, pedijatar (knjiga Lečenje zvukom i bojama, 1992)

 

„Ajnštajn je otkrio vezu između materije i energije, a izgleda da je Vlajić otkrio spoj energije sa informacijom.”

Dr Dušan Starčević, profesor FON-a u Beogradu (Naučni forum o svetlosnoj i svestnoj formuli, održan 17. oktobra 1994. godine u Centralnom klubu Vojske Jugoslavije)

 

„U široj javnosti, kao i u naučnim krugovima, poznato je da je istraživač Spasoje Vlajić predočio mogućnost izvođenja svetlosne formule kojom se izražava relacija i veza između zvuka i boje...

Opreznost i uzdržanost autora je razumljiva, ali nakon uvida u korišćenu metodologiju, sa egzaktno primenjenim validnim postupcima, onaj ko čita knjigu ne može da se otme utisku delovanja ‚eha’ efekta: pa sve to zaista jeste očekivano, ali kako da se pre našeg autora niko drugi nije setio?!...

Kad se ovaj recenzent u nauci ne bi bavio onim čime se bavi... on ne bi imao razumevanja za brojna uopštavanja sadržana i iskazana u ovoj specifičnoj i u mnogo čemu izuzetnoj knjizi – u knjizi Svestna formula i svetlosna algebra. Ovako, ne samo da ima razumevanja, nego je i iznenađen, u najpozitivnijem smislu te reči, lepotom, validnošću i naučnom verodostojnošću tih uopštavanja...

Ako se kroz buduća istraživanja potvrdi da je sve to tako, onda će se, to je sasvim sigurno, pokazati da je (u delu knjige o osnovnom kodu) reč o epohalnom otkriću...”

Dr Miloje M. Rakočević, profesor na Univerzitetu u Nišu (knjiga Svestna formula i svetlosna algebra, 1996)

 

 

Sinhronicističke zakonitosti

 

„Pomenuta istraživanja svakako su na liniji ponovo probuđenog naučnog interesovanja za istraživanje fenomena svesti u poslednjoj deceniji 20. veka, sa značajnim doprinosom i naše naučne sredine. Mislim da je ovaj trend nepovratan i da će doprineti da svest uskoro postane najznačajnija naučna tema... Na kraju, zato ističem da su implikacije i pomenutih (manifestno nelokalnih) aspekata svesti i (prividno naduzročnog) poretka prirode – kojima se sa energetsko-informacionog jezičkog aspekta bavi i ova knjiga Spasoja Vlajića – izuzetno važne jer u krajnjoj instanci otkrivaju sinhronicističke zakonitosti preferencije na planu ‚kolektivne svesti’ (Jungovo kolektivno nesvesno), čije bi nelokalno reprogramiranje moglo biti od velikog globalnog preventivnog psihosomatskog značaja.”

Dr Dejan Raković, profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu (knjiga Svest i naduzročni poredak prirode, 2001)

 

„Autor (Spasoje Vlajić) ovom knjigom otvara jedan od mogućih puteva traganja za Ajnštajnovom mišlju ‚da je najneshvatljivije to da je Univerzum shvatljiv’. Po autoru postojanje ‚nelokalnog informacionog polja’ daje šansu da se tom saznanju približimo iz ugla psiho-bio-fizičkog ustrojstva čoveka...

Knjiga predstavlja novinu i može se po obimu i sadržaju svrstati u naučni esej u kome su sublimirana i prečišćena sva do sada objavljena dela autora. O mnogim iznetim stavovima može se voditi naučna rasprava, čitalac se može saglasiti ili ne sa iznetim stavom, ali posle svega, ostaje potreba da se problematici koja je izneta u knjizi još više posvetite.”

Dr Đuro Koruga, profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu (knjiga Svest i naduzročni poredak prirode, 2001)

 

 

Mentalna relativnost vremena

 

„Boje su, prema Vlajićevom shvatanju, kosmička odrednica svetlosti izražena frekvencijama, a svetlosna stanja glasova – najvažnija karika u nizu decimalnih brojeva, bojenih izraza, elektromagnetnog spektra i značenja. Autor je izveo ‚svestnu’ formulu, koja posredstvom frekvencija povezuje fizički, fiziološki i psihički kontinuum. Pri tome je iskoristio činjenicu da su merene moždane struje u trenutku slanja tzv. telepatskih poruka u frekventnom opsegu od 8 do 13 Hz, a da je, prema Teslinim merenjima, rezonantna frekvencija Zemlje oko 8 Hz. Te činjenice navele su istraživača relacije fizička-energetska-mentalna sfera da zaključi da postoji spoj reči (misli) i informacionog i/ili skalarnog polja. Zato su logička pitanja koja je postavio posle zaključka da postoji i mentalna relativnost vremena. Naime, Vlajić je formulisao dilemu: ‚Da li je i prenošenje misli na daljinu povezano sa stacionarnim poljem koje okružuje Zemlju? I da li to polje niskih frekvencija poseduje neko vreme koje je različito od vremena naše svakidašnjice?’.”

Pukovnik dr Svetozar Radišić, portparol Vojske Jugoslavije (knjiga Neokortikalni i totalni rat, 1998)

 

 

To je bio samo delić mišljenja poznatih ličnosti o naučnim i drugim dometima koje je postigao Spasoje Vlajić. Pri tome zadivljuje raspon oblasti u kojima je, po mišljenju merodavnih stručnjaka, ostavio značajan trag i putokaz za istraživače u novom milenijumu.

O svojim otkrićima na polju fizike svesti i o novim izumima u oblasti tehnologije svesti, Spasoje Vlajić kaže:

„Fizika i tehnologija svesti su nastavak Teslinih istraživanja fizike elektriciteta-svetlosti i tehnologije elektromagnetnog točka. Cilj ovih istraživanja, povezanih sa svešću, dokazi su da se zlo ne isplati i da će konačnu pobedu dobiti oni pojedinci i narodi koji su bliži Gospodu Bogu. Njima i priroda pomaže da ostvare svoje želje i namere. Iz tog razloga moj rad je javan, a otkrića dostupna svim ljudima. To je poziv na takmičenje u kome će oni koji imaju više ljubavi prema bližnjima i dobrih dela ostvariti istinsku pobedu, pobedu bez pobeđenih. Kada je reč o odnosu među ljudima, pobeda bez pobeđenih je najviši domet nove, oduhovljene nauke i najveći izazov za istraživače u novom milenijumu.”

 

Razgovor sa autorom, kupovina knjiga

Spasoje Vlajić

Ilije Đuričića 56

Žarkovo-Beograd

Serbia

svakog radnog dana 17-19 časova

telefon: +381 (0)11 2502 872

e-mail: info@zlatnipresek.co.rs

web: www.zlatnipresek.co.rs